Print deze pagina
vrijdag, 28 oktober 2016 15:06

Samenvatting advies Besluit natuurbescherming

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerp Besluit natuurbescherming. Het advies is op 28 oktober 2016 openbaar gemaakt.
De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden gecombineerd in één wet, de Wet natuurbescherming. Het Besluit natuurbescherming bevat uitvoeringsregels bij de nieuwe wet.

Programma aanpak stikstof

De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden met bedreigde inheemse dier- of plant- en boomsoorten, de zogenoemde Natura 2000-gebieden. Het gaat vooral om het gevaar dat er teveel stikstof in zulke gebieden terechtkomt. Tegelijkertijd wil de wet voorkomen dat economische ontwikkelingen 'op slot gaan'. Daarom is er sinds 2015 een Programma aanpak stikstof (PAS). Hierin zijn de belangen van de bescherming van de soorten in de Natura 2000-gebieden en de belangen van de economie tegen elkaar afgewogen.
Als bedrijven een project willen beginnen waarbij stikstof wordt uitgestoten moeten zij een vergunning aanvragen. Deze kan alleen worden verleend als er ergens anders minder stikstof wordt uitgestoten en als verzekerd is dat het nieuwe project niet zal leiden tot een verslechtering van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden.

Strikte criteria

Nieuwe projecten buiten het PAS om zijn toegestaan, maar alleen in uiterste gevallen. De strikte criteria die daarbij gelden zouden in het Besluit natuurbescherming moeten staan, maar die ontbreken daarin. Daardoor is niet verzekerd dat wordt voldaan aan de Europese Habitatrichtlijn, die bedoeld is om bedreigde inheemse planten- en diersoorten te beschermen. De Afdeling adviseert die strikte criteria in het Besluit op te nemen.

Ministeriële regelingen niet bedoeld voor beleidskeuzes

De Wet natuurbescherming geeft algemene regels voor de bescherming van Natura 2000-gebieden en noemt een aantal onderwerpen die nader moeten worden uitgewerkt.
Het Besluit natuurbescherming herhaalt een groot deel van de wettelijke normen, maar werkt die normen niet allemaal concreet uit. Daardoor worden veel beleidskeuzes niet in het Besluit natuurbescherming gemaakt. Die beleidskeuzes gaan bijvoorbeeld over de toegestane belasting van de natuurwaarden, de weging van de haalbaarheid en betaalbaarheid van herstelmaatregelen, criteria voor tussentijdse wijziging van het PAS en criteria voor de evaluatie. Die beleidskeuzes wil de regering nu maken bij ministeriële regeling. Ministeriële regelingen zijn echter niet bedoeld voor beleidskeuzes, maar alleen voor administratieve voorschriften, uitwerking van details en voorschriften die vaak of snel moeten kunnen worden gewijzigd. De Afdeling adviseert de beleidskeuzes zoveel mogelijk te maken in het Besluit natuurbescherming.

Gebruik van roofvogels

Op dit moment zijn er twee soorten roofvogels die gebruikt mogen worden bij de jacht en bij het bestrijden en doden van schadelijke diersoorten: de havik en de slechtvalk. De regering heeft onderzoeksbureau Alterra laten onderzoeken of ook andere roofvogels hiervoor kunnen worden gebruikt. Uit het rapport van Alterra leidt de regering af dat ook de woestijnbuizerd kan worden toegelaten.
Dat volgt echter niet uit het rapport van Alterra. Alterra wijst juist op het risico dat woestijnbuizerds zullen ontsnappen en dan zullen concurreren met inheemse roofvogels. Ook noemt zij het risico dat woestijnbuizerds, die in groepen jagen, kleinere honden en katten zullen aanvallen. De woestijnbuizerd is bovendien niet inheems in Europa; eerst zal met de Europese Commissie moeten worden overlegd of introductie van de woestijnbuizerd een bedreiging is voor de biodiversiteit en de plaatselijke flora en fauna.
Daarnaast waarschuwt Alterra voor in gevangenschap gekweekte hybride slechtvalken, waarmee nu al mag worden gejaagd: die ontsnappen regelmatig en vormen een risico voor bastaardisering van beschermde slechtvalken die in het wild leven.
De Afdeling adviseert de regering meer aandacht te besteden aan de aanbevelingen van Alterra.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de staatssecretaris.