Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
vrijdag, 28 oktober 2016 15:15

Terinzagelegging ontwerp vvgb noodzakelijk

Een artikel van Vera Textor van Nysingh Advocaten.

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat – in het geval dat een verklaring van geen bedenkingen in de zin van artikel 2.27 van de Wabo (‘vvgb’) is vereist – eerst een ontwerp van de vvgb ter inzage moet worden gelegd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend. Dat volgt volgens de Afdeling uit de tekst van artikel 3.11, derde lid, van de Wabo en de geschiedenis van de totstandkoming van de Wabo.

In deze zaak was een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan aangevraagd bij het college, waarvoor een vvgb van de raad benodigd was.

In de geschiedenis van de totstandkoming van de Wabo, Kamerstukken II, 2006/07, 30844, nr. 3, blz. 28 en 126-127, staat dat de vvgb alleen voorkomt in de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Wanneer een aanvraag is ontvangen, beoordeelt het bevoegd gezag of er aspecten zijn waaromtrent een ander bestuursorgaan een vvgb moet afgeven. Indien dat het geval is, zendt het bevoegd gezag de aanvraag zo spoedig mogelijk aan het orgaan dat bevoegd is de verklaring af te geven. Het ontwerp van de beslissing omtrent de vvgb doorloopt dezelfde procedure als het ontwerpbesluit, hetgeen betekent dat ten aanzien van beide onderdelen (ontwerpbesluit en ontwerp van de vvgb) zienswijzen kunnen worden ingediend. De beoordeling en eventuele verwerking daarvan in de definitieve beslissing omtrent de verklaring geschieden door het orgaan dat bevoegd is de verklaring af te geven. In dit geval de raad.

In het onderhavige geval was dat niet gebeurd. Het college betoogde nog dat de appellanten daar niet door waren benadeeld, omdat zij hun grieven ook tijdens een raadscommissie en een burgeravond naar voren hadden gebracht. Daar waren evenwel geen verslagen van gemaakt, zodat niet kon worden vastgesteld door welke appellant welk standpunt naar voren was gebracht. Ook voerden appellanten aan dat zij in hun zienswijze punten naar voren hadden gebracht, die zij niet tijdens de raadscommissie en de burgeravond naar voren hadden gebracht. Het college erkende dat hij deze extra punten ook niet aan de raad had voorgelegd. Op grond hiervan oordeelde de Afdeling dat niet is komen vast te staan dat belanghebbenden niet zijn benadeeld. Het gebrek kon daarom niet met artikel 6:22 van de Awb worden gepasseerd.

De les uit deze uitspraak is dat in het geval het bevoegd gezag voornemens is om een omgevingsvergunning te verlenen, een ontwerp vvgb ter inzage moet worden gelegd. Tegen deze vvgb moeten zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Deze zienswijzen moeten vervolgens worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de vvgb afgeeft.

Eerder dit jaar deed de Afdeling ook al een voor de praktijk belangrijke uitspraak over de vvgb (Zie ABRvS 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:921). In die uitspraak was een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan aangevraagd. Als het college van burgemeester en wethouders in dat geval voornemens is de gevraagde omgevingsvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan te weigeren, dan moet zij wel eerst een vvgb aan de gemeenteraad vragen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn https://t.co/KDyjUmZs6N