Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
vrijdag, 08 december 2017 11:44

Biedt het maatwerkvoorschrift zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om waarden in andere eenheden vast te stellen?

Een artikel van Kayleigh Witte van Schenkeveld Advocaten.

Windturbines op het land hebben steeds meer de aandacht. Zeker als de windturbine vlak bij een geluidgevoelig gebouw (bijvoorbeeld een woning) of een gevoelig terrein staat. Er kunnen dan maatwerkvoorschriften worden opgelegd. Daarbij moet het college van burgemeester en wethouders wel de waarden vaststellen met de juiste eenheden, aldus de Afdeling op 6 december 2017.

Wanneer maatwerkvoorschriften?

Volgens artikel 3.14a, eerste lid van het Activiteitenbesluit mag een windturbine (om geluidhinder te voorkomen of te beperken) niet meer dan 47 dB Lden en niet meer dan 41 dB Lnight aan geluid te produceren op de gevel van gevoelige gebouwen. In het derde lid staat dat het bevoegd gezag in verband met bijzondere omstandigheden andere normen kan vaststellen door middel van een maatwerkvoorschrift.

Het geschil

In deze kwestie speelt een geschil tussen omwonenden van een windturbine in Kollum. De woning van de omwonenden ligt op ongeveer 160 m van het perceel van Lucky Mill waarop de windturbine staat. De omwonenden hebben het college verzocht om handhavend op te treden in verband met geluidshinder. Zij ervaren stress en gezondheidsproblemen als gevolg van het geluid van de windturbine. Zij verzoeken het college om maatwerkvoorschriften voor het geluid van de windturbine vast te stellen. Het college heeft de maatwerkvoorschriften gewijzigd, maar heeft de maatwerkvoorschriften in eenheden van dB(A) vastgesteld. Volgens Lucky Mill zijn er echter helemaal geen bijzondere omstandigheden, zodat het college geen maatwerkvoorschrift mocht vaststellen. Daarnaast stelt Lucky Mill dat er verkeerde eenheden zijn toegepast. Volgens Lucky Mill kunnen maatwerkvoorschriften alleen worden gesteld in de eenheden van dB Lden en dB Lnight.

Betekenis van de verschillende eenheden

Lden staat voor Level day, evening en night. Het is een manier om de belasting van het geluid door omgevingslawaai uit te drukken. Het gaat in dit geval om het tijdgewogen jaargemiddelde geluidsniveau in de dag, de avond en de nachtperiode. ’s Avonds en ’s nachts is minder omgevingsgeluid. Om die reden is voor de nachtperiode, om nachtverstoring te voorkomen, een andere eenheid aangehouden. Dit is Lnight. Aangezien er verschillen zitten in wegingen en methoden van middeling, zijn de verschillende eenheden niet vergelijkbaar. Zo is een dB Lden niet hetzelfde als een dB(A), maar minder.

Oordeel rechtbank over toepassing eenheden

Volgens de rechtbank dwingt het Activiteitenbesluit en de nota van toelichting het college niet om maatwerkvoorschriften in de normsystematiek van dB Lden of dB Lnight vast te stellen. De Afdeling maakt daar direct korte metten mee.

Oordeel Afdeling over toepassing eenheden

In een eerdere uitspraak oordeelt de Afdeling dat er geen grond bestaat om aan te nemen dat de waarde – zoals staat vermeld in artikel 3.14a, 3e lid, van het Activiteitenbesluit – in een andere eenheid dan dB Lden of dB Lnight mag worden vastgesteld. Volgens de Afdeling biedt noch artikel 3.14a, noch enig ander artikel van het Activiteitenbesluit aanknopingspunten op grond waarvan een andere eenheid zou zijn toegestaan. Daarnaast vindt de Afdeling dat ook de toelichting bij artikel 3.14a geen aanknopingspunten biedt voor een andere uitleg. De toelichting pleit daar juist tegen. Volgens de nota van toelichting is namelijk bewust gekozen om niet langer voor het geluid van windturbines de eenheid Db(A) te hanteren, maar juist de Europese eenheden van dB Lden en dB Lnight. De reden daartoe is om juist een grotere eenduidigheid te krijgen in de eisen die gesteld worden aan de geluidproductie van windturbines, met een eenvoudiger uit te voeren en te handhaven berekenings- en beoordelingsmethodiek. Deze keuze zou worden doorkruist als bij een maatwerkvoorschrift van het derde lid van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit weer van die eenheden zou kunnen worden afgeweken. De Afdeling vindt dan ook dat er geen aanleiding is om met betrekking tot de te stellen grenswaarden anders te oordelen dan de Afdeling eerder heeft gedaan. Dat wil zeggen dat als het college gebruik maakt van een maatwerkvoorschrift, dit in eenheden van dB Lden of dB Lnight moet doen. Het college moet op dit punt dus een nieuwe besluit nemen. Aangezien het college op dit punt een nieuw besluit moet nemen, zal de Afdeling geen oordeel geven over het betoog van Lucky Mill dat het college niet in redelijkheid mocht overgaan tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften omdat geen sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden.

Conclusie

Het Activiteitenbesluit maakt individueel maatwerk voor de geluidsbelasting van windturbines mogelijk. Het college kan namelijk in verband met bijzondere omstandigheden andere normen vaststellen door middel van een maatwerkvoorschrift. Het college mag dit echter niet doen in andere eenheden dan die zijn opgenomen in artikel 3.14a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV