Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
dinsdag, 18 september 2018 08:17

Verhouding tussen raadsmotie en raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan

Een artikel van SAM-Advocaten.

Op 6 maart 2017 stelt de raad van Tilburg het bestemmingsplan “Witbrant Koolhoven 2012, 2e herziening (Fietsbrug)” vastgesteld. Het plan maakt een fietspad met een fietsbrug mogelijk over de N260 in Tilburg. De raad neemt tegelijk een motie aan, waarin hij het college van B&W onder andere opdraagt “aan het vaststellen van dit bestemmingsplan geen enkel recht te ontlenen ten aanzien van de daadwerkelijke realisatie van een fietsbrug” en “pas als aantoonbaar behoefte is aan een fietsbrug, dat plan dan als een op zichzelf staand voorstel bij de commissie aan te bieden en na goedkeuring van de raad tot realisatie over te gaan.”

Wat is nu de betekenis van zo’n motie? Volgens de Afdeling is een motie en de vraag of een motie naar behoren is uitgevoerd alleen van betekenis in de verhouding tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders. Een motie leidt niet tot een juridische verplichting die de raad bij de vaststelling van het plan in acht dient te nemen. De raad heeft in de motie geen aanleiding hoeven zien om het plan niet vast te stellen.

In de motie suggereert de raad mijns inziens dat er nu nog geen behoefte is aan de fietsbrug. Maar dat is ook niet het relevante criterium voor de vaststelling van een bestemmingsplan. De Afdeling zegt het als volgt: bij de toets of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening dient onder meer beoordeeld te worden of de in het plan voorziene bestemmingen passende bestemmingen zijn en of de mogelijk gemaakte ontwikkeling voorziet in een behoefte. De behoefte aan de mogelijk gemaakte ontwikkeling dient met het oog op de uitvoerbaarheid van het plan te zijn onderbouwd. De bestuursrechter beoordeelt, in aanmerking genomen deze onderbouwing, of het betrokken bestuursorgaan er in redelijkheid van heeft kunnen uitgaan dat binnen de planperiode van in beginsel tien jaar behoefte zal bestaan aan de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt.

In dit geval heeft de raad er met de in de plantoelichting gegeven motivering in redelijkheid van uit kunnen gaan dat binnen de planperiode van in beginsel tien jaar behoefte zal bestaan aan de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt. Dat, gelet op de door de raad aangenomen motie, de uitvoering afhankelijk is gemaakt van nadere politieke besluitvorming, maakt dat niet anders, aldus AbRvS 12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2951.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix