Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
woensdag, 28 november 2018 08:51

Milieu-effectbeoordeling bestemmingsplan met stedelijke ontwikkeling

Geschreven door

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

AbRvS 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3813. Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop het bestemmingsplan “Ter Aar Vernieuwd Verbonden” vastgesteld. Het plan voorziet in een Integraal Kindcentrum, een sporthal, woningbouw en een rotonde ter plaatse van de kruising Aardamseweg-Westkanaalweg. De raad heeft op 1 februari 2018 tevens besloten geen milieueffectrapportage op te stellen. Appellanten zijn primair van oordeel dat in dit bestemmingsplan niet alle aspecten aan de orde zijn gekomen die bijlage III van de EU-richtlijn over de milieueffectbeoordeling benoemt. Subsidiair zijn appellanten van oordeel dat op basis van de onderzoeksresultaten die er wel liggen niet, althans niet zonder meer, geconcludeerd kan worden dat er geen milieueffectbeoordeling behoeft te worden opgesteld.

De Afdeling overweegt dat het plan voorziet in een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Hoewel de drempelwaarde niet wordt overschreden, dient de raad aan de hand van de selectiecriteria, zoals bedoeld in bijlage III van de richtlijn 85/337/EEG, thans richtlijn  2011/92/EU, te bezien of kan worden uitgesloten dat de aldus mogelijk gemaakte activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben (zie art. 2 lid 5 onder b Besluit m.e.r.). Nu de raad nog voornemens is om diverse onderzoeken te verrichten, is de Afdeling van oordeel dat de raad dit bij de vaststelling van het plan onvoldoende heeft bezien. Het plandeel met de bestemming "Gemengd" is in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 3:2 van de Awb.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet