Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zaterdag, 09 maart 2019 12:21

Verzwaarde motiveringsplicht bij ruimtelijke beperkingen in bestemmingsplannen

Geschreven door

Een artikel van Jamaal Mohuddy van AKD.

In de Appingedam-uitspraak van 20 juni 2018 oordeelde de Afdeling dat bepaalde ruimtelijke beperkingen in een bestemmingsplan, waaronder brancheringsregelingen die vormen van detailhandel uitsluiten of beperken, kunnen worden aangemerkt als een eis in de zin van de Dienstenrichtlijn en daarom moeten voldoen aan de in de richtlijn genoemde voorwaarden van noodzakelijkheid en evenredigheid. Aan de voorwaarde van noodzakelijkheid werd in die casus voldaan. Dat gold echter niet voor de voorwaarde van evenredigheid. 

 

Volgens de Afdeling had de raad onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het (gerechtvaardigde) doel van het behoud van het stadscentrum en het voorkomen van leegstand, niet met minder beperkende maatregelen kan worden bereikt. De raad had zich namelijk voor wat betreft de positieve effecten van de brancheringsregels op de binnenstad alleen op algemene ervaringsregels beroepen, zonder de effectiviteit van de maatregel in de specifieke situatie te onderbouwen. De raad is in de tussenuitspraak opgedragen alsnog de evenredigheid van de brancheringsregels te onderbouwen of het bestemmingsplan aan te passen. Ondertussen heeft de gemeente een vrij omvangrijk rapport laten opstellen als onderbouwing. Het is nu wachten op het vervolg van de Appingedam-procedure.

 

Verdere invulling voorwaarde van evenredigheid 

De jurisprudentie over ruimtelijke beperkingen in bestemmingsplannen heeft zich bovendien, na de Appingedam-uitspraak, verder ontwikkeld. Zo heeft de Afdeling in een aantal uitspraken van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4173, ECLI:NL:RVS:2018:4195 en ECLI:NL:RVS:2018:4196) met name de voorwaarde van evenredigheid nader ingevuld. Uit deze uitspraken kan – samengevat – het volgende worden afgeleid:

 

•          Een eis (zoals de beperking van de vestiging van detailhandel) kan slechts geschikt zijn om het nagestreefde doel te bereiken als het doel coherent en systematisch wordt nagestreefd. Als andere bedrijven wel detailhandelsmogelijkheden (zonder beperking) worden geboden, dan is dat mogelijk als die detailhandelsmogelijkheden van zo'n andere categorie zijn dat het toestaan daarvan niet leidt tot inconsistentie binnen de wijze waarop de raad zijn doelen nastreeft.

•          In het kader van effectiviteit van de beperking hoeft de raad niet door middel van een analyse met specifieke gegevens aannemelijk te maken dat de beperking op zichzelf tot een gunstig leefklimaat in het centrum en het voorkomen van leegstand in het centrum leidt. De raad hoeft evenmin aannemelijk te maken dat het loslaten van deze beperking tot een ongunstig leefklimaat in het centrum en leegstand in het centrum leidt. De beperking kan en mag een onderdeel zijn van een breder pakket aan brancheringsmaatregelen waarmee de raad zijn doelen nastreeft. Het moet wel aannemelijk worden dat de beperking een zinvolle bijdrage levert aan het bereiken van de nagestreefde doelen.

•          Als de raad zich baseert op onderzoeken, dan moet het inzichtelijk zijn dat de onderzoeken op basis waarvan hij heeft geconcludeerd dat brancheringsregelingen zoals opgenomen in het plan in het algemeen effectief zijn, ook van toepassing zijn op de specifieke situatie in de betrokken gemeente.

•          De enkele stelling dat het voor dienstverrichters met de maatregel mogelijk blijft om zich in de gemeente te vestigen, is niet voldoende om te kunnen concluderen dat de regeling niet verder gaat dan nodig is om het daarmee beoogde doel te bereiken en dat doel niet met andere, minder beperkende maatregelen kan worden bereikt.

Deze vier punten die zien op de evenredigheid leiden tot een vrij zware motiveringsplicht voor de raad. Let wel, de verzwaarde motiveringsplicht lijkt niet zonder meer te gelden als een initiatiefnemer in het kader van de weigering van een aanvraag om een omgevingsvergunning zich op het standpunt stelt dat de planregel in strijd is met de Dienstenrichtlijn. In dat geval lijkt het op de weg van de initiatiefnemer te liggen om nader te onderbouwen waarom de in de planregel neergelegde beperking in strijd is met de Dienstenrichtlijn (zie ABRvS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3471).

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Te laat ingediende reactie op verweerschrift wordt buiten beschouwing gelaten https://t.co/OmD62285RQ