Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 25 maart 2019 08:57

Individuele belangen verweven met de algemene belangen die de Wnb wenst te beschermen?

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

AbRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:888. Bij besluit van 11 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Reimerswaal het bestemmingsplan “Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke” vastgesteld. Het plan maakt de bouw van een nieuw kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de rand van Yerseke mogelijk. Verschillende appellanten wonen in de nabijheid van het plangebied. Zij zijn het niet eens met de omvang en de locatie van het in het plan toegelaten kerkgebouw. Volgens hen leidt het plan tot aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Appellanten betogen onder andere dat niet is uitgesloten dat een agrarisch bedrijf dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan significant negatieve effecten kan hebben op het nabijgelegen Natura 2000-gebied "Yerseke en Kapelse Moer". Appellanten stellen dat er vanaf hun percelen zicht bestaat op dit Natura 2000-gebied. De raad stelt zich op het standpunt dat het relativiteitsvereiste op dit punt aan de vernietiging van het plan in de weg staat als deze beroepsgrond zou slagen, omdat de percelen van appellanten zich op een te grote afstand van het Natura 2000-gebied "Yerseke en Kapelse Moer" bevinden.

Volgens de Afdeling strekken de bepalingen in de Wet natuurbescherming (Wnb) over de beoordeling van plannen die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied ter bescherming van het behoud van de natuurwaarden in deze gebieden. Wel kunnen de individuele belangen van burgers bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving, waarvan een Natura 2000 gebied deel uitmaakt, zo verweven zijn met het algemene belang dat de Wnb beoogt te beschermen, dat niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen. De Afdeling stelt vast dat de afstand tussen de percelen van appellanten en het Natura 2000-gebied "Yerseke en Kapelse Moer" tenminste 600 meter bedraagt. Gelet op deze afstand bestaat naar oordeel van de Afdeling geen zodanige verwevenheid van hun individuele belangen bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving met de algemene belangen die de Wnb beoogt te beschermen, dat moet worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk strekken tot bescherming van hun belangen als omwonenden van de in het plan voorziene ontwikkelingen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Mi­nis­ter I&W moet stik­stof­ge­vol­gen tra­cé­be­sluit Vi­A15 be­ter mo­ti­ve­ren https://t.co/bqSeEBNXXl