Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zondag, 07 april 2019 09:50

Omwonende belanghebbend bij een geitenhouderij? Meten is weten!

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een interessante //www.raadvanstate.nl/@114214/201804833-1-a1/">uitspraak gedaan die meer inzicht geeft over wanneer een omwonende belanghebbende is bij een besluit met betrekking tot een geitenhouderij (of overigens een vergelijkbare inrichting). Over geitenhouderijen is de laatste tijd veel te doen geweest omdat uit onderzoeken van het RIVM blijkt dat er verhoogde gezondheidsrisico’s zijn voor mensen die wonen in de omgeving (in een straal van zo'n 1 a 2 kilometer) van een geitenhouderij. De meeste provincies hebben daarom een verbod op nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande geitenhouderijen ingevoerd.

Uit de jurisprudentiële lijn van de Afdeling (bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2016:737 en ECL:NL:RVS:2017:2271) volgt dat voor het zijn van belanghebbende aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. Het uitgangspunt is dat een belanghebbende rechtstreeks feitelijke gevolgen kan ondervinden van een activiteit die het besluit toestaat. Het criterium 'gevolgen van enige betekenis' wordt gehanteerd als correctie op het uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene zo gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. Daarbij wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn. Bij besluiten over activiteiten in het omgevingsrecht is het de taak van het bestuursorgaan om de kring van belanghebbenden vast te stellen aan de hand van (onderzoek naar) de feitelijke gevolgen van het besluit. Wij blogden al eerder over deze uitspraken.

De omwonende in kwestie ageerde tegen een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) die was verleend aan de exploitant van een geitenhouderij. De rechtbank had in eerste aanleg het beroep van de omwonende alsnog niet-ontvankelijk verklaard, op grond van twee uitspraken van de Afdeling waarin een afstand van 660 meter tot een richting te groot werd geacht om een betrokkene aan te merken als belanghebbende. De rechtbank overwoog dat de woning van de omwonende op circa 850 meter afstand van de inrichting gelegen was. De rechtbank achtte deze afstand te groot.

In de uitspraak van 6 maart jongstleden heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank vernietigd. Anders dan waarvan de rechtbank is uitgegaan, dient bij de beoordeling van de belanghebbendheid de afstand van de geitenhouderij tot zijn perceel (en dus niet alleen zijn woning) als uitgangspunt te worden genomen. De perceelgrens van de omwonende lag op een afstand van ongeveer 650 meter van de inrichting. Gelet op deze afstand is het volgens de Afdeling niet uitgesloten dat de omwonende gevolgen van enige betekenis ondervindt van de geitenhouderij in de vorm van een verhoogd gezondheidsrisico. De omwonende moet daarom aangemerkt worden als belanghebbende bij de OBM.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix