Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 13 mei 2019 15:28

Crisis- en herstelwet Hembrugterrein Zaandam

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.

De uitspraak van 30 april 2019, nr. ECLI:NL:RVS:2019:1398 ziet op het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte "Chw Hembrug e.o.".  Het plan geldt voor een periode van 20 jaar en biedt ruimte aan een geleidelijke herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug tot een gemengd woon- en werkgebied binnen globale planologische kaders. Van de voorziene maximaal 180.000 m² bvok ontwikkelruimte mag 120.000 m² worden gebruikt voor wonen. Woningen kunnen op grond van de planregels op korte afstand worden gebouwd van bedrijven die een uitstoot hebben die van invloed is op het woon- en leefklimaat in deze woningen. De beroepen richten zich op de beperking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van deze woningen.

Allereerst het beroep van Frites uit Zuyd. Frites uit Zuyd exploiteert sinds 2015 een fritesfabriek in een gehuurd pand aan het Ketelhuis 6 op het Hembrugterrein. Frites uit Zuyd kan zich niet verenigen met het plan, onder meer omdat direct grenzend aan het bedrijfspand van de fritesfabriek woningen mogen worden gebouwd. Volgens de raad zullen deze woningen geen belemmering van de activiteiten van Frites uit Zuyd betekenen, omdat uit artikel 4, lid 4.2.3, onder b, van de planregels volgt dat er geen onevenredige aantasting mag plaats vinden van deze bedrijfsactiviteiten door de bouw van de woningen. De Afdeling is van oordeel dat de bedoeling van de raad en de planregels onduidelijk is en in strijd met de rechtszekerheid.

Daarnaast voert Frites uit Zuyd aan dat de raad onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de geuremissie van de fritesfabriek. In het rapport zijn verkeerde aannames ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten van Frites uit Zuyd gedaan. Zo is er gerekend met minder kilogrammen aardappels die door het bedrijf worden verwerkt en zijn de bedrijfstijden afwijkend van de feitelijke activiteiten. Volgens Frites uit Zuyd had de raad in het plan moeten voorzien in een minimale afstand van 300 m of 50 m tussen de fritesfabriek en de voorziene woningen.

De raad is van mening dat op 1 m uit de gevel van de fritesfabriek moet worden voldaan aan de geurcontour uit artikel 18, lid 18.3, van de planregels. Dat kan als er maatregelen worden getroffen. De eigenaar van het pand waarin Frites uit Zuyd de fritesfabriek exploiteert, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft toegezegd deze maatregel te realiseren en de kosten ervan te dragen. Het plaatsen van het actief koolfilter en het verplichte luchtfilter voor nieuwe woningen zijn volgens de raad voldoende om geurhinder ter plaatse van nieuw te bouwen woningen te voorkomen. Na vaststelling en inwerkingtreding van het plan heeft Frites uit Zuyd, volgens de raad, haar bedrijfsvoering geïntensiveerd en de geurbelasting in strijd met het plan vergroot, waardoor het vervolgonderzoek van Olfasense B.V. van 25 november 2018 afwijkt van het onderzoek van 8 december 2017.

Uit dit vervolgonderzoek bleek dat een reductie van 94%, in plaats van 85%, zou moeten worden gerealiseerd om aan de norm uit artikel 18, lid 18.3, van de planregels te voldoen. Daardoor diende naast een actief koolfilter nog aanvullende maatregelen te worden getroffen, waaronder het afsluiten van de bakruimte, een zakkenfilter en het verhogen van de schoorsteen.

De Afdeling overweegt dat de gemeente de verkeerde aannames bij dit onderzoek heeft gehanteerd. Ook de melding op grond van het Activiteitenbesluit beperkt de bedrijfsactiviteiten van Frites op Zuyd niet. Om die reden heeft de raad geen "worst-case"-bedrijfssituatie” onderzocht. Zonder nader onderzoek naar de bedrijfsvoering van Frites uit Zuyd heeft de raad niet kunnen beoordelen of de legale bedrijfsvoering van Frites uit Zuyd door artikel 18, lid 18.3, van de planregels onevenredig wordt belemmerd.

Dan het beroep van het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf is als grondeigenaar dan wel hoofdpachter betrokken bij de inrichting en privaatrechtelijke uitgifte van gronden in het havengebied aan ondernemingen die veelal zware industriële activiteiten ontplooien.

Voor de nieuwe woningen op het Hembrugterrein kan op grond van artikel 55, vierde lid, en artikel 59 van de Wgh een hogere waarde tot 55 dB(A) worden vastgesteld. De geluidbelasting vanwege industrieterrein Westpoort is voor alle gronden hoger dan 55 dB(A). Op grond van artikel 60 van de Wgh kunnen hogere waarden worden vastgesteld tot maximaal 60 dB(A) voor woningen waarvan de geluidbelasting in hoofdzaak wordt bepaald door zeehavengebonden activiteiten, indien deze woningen worden gebouwd in het kader van een herstructurering of planmatige verdichting van een bestaand woongebied, of wanneer de woningen worden gebouwd aansluitend aan het bestaande woongebied en slechts sprake is van een beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied. Eén van de vragen die voorligt is of de in dit artikel opgenomen "zeehavennorm" terecht is toegepast. Als dit niet het geval is, is het plan in strijd met de Wgh vastgesteld omdat zonder toepassing van die norm waarden hoger dan 55 dB(A) niet toelaatbaar zijn. Partijen verschillen van mening of de woningen moet worden gezien als een beperkte uitbreiding van bestaand woongebied.

De raad stelt zich op het standpunt dat sprake is van een beperkte uitbreiding van het bestaand woongebied. De raad stelt dat het plangebied aansluit aan de bestaande woningen op het Hembrugterrein. De uitbreiding is volgens de raad in het licht van de Zaanse woningvoorraad en ten opzichte van de omliggende bebouwing beperkt.

De Afdeling is van oordeel dat de woningen deels aansluiten op de bestaande woningen. Echter, er is geen sprake van een beperkte uitbreiding volgens de Afdeling. Daarvoor moet de schaal van de nieuwbouw worden afgezet tegen de schaal van het aansluitende woongebied. De 120.000 m² bruto vloeroppervlak aan woningen waarin dit plan voorziet, kan gelet op de ruimte die de bestaande woningen ten westen van het kanaal waarop het plangebied aansluit innemen, niet worden aangemerkt als beperkte uitbreiding.

De Afdeling wijst daarbij op het feit dat toen de zeehavennorm werd geïntroduceerd, is geprobeerd het toepassingsbereik van deze norm zo beperkt mogelijk te houden. Na wijziging van de Wgh per 1 januari 2007 werd ook de beperkte uitbreiding van bestaand woongebied toegestaan, waarbij de schaal van de nieuwbouw wat grootte betreft volgens de wetsgeschiedenis overeen moet komen met het bouwvolume dat bij een verdichtingslocatie in een qua omvang vergelijkbare woonwijk mogelijk is. In dit geval gaat het om 120.000 m² bvo aan woningen, waarmee meer dan 1.000 woningen kunnen worden gerealiseerd. Die uitbreiding moet worden afgezet tegen de omvang van het aansluitende bestaande woongebied en kan daarmee niet worden gezien als een beperkte uitbreiding. Dat maakt dat de raad in strijd met artikel 59 en artikel 60 van de Wgh de zeehavennorm heeft toegepast en vanwege industrieterrein Westpoort waarden heeft vastgesteld die de 55 dB(A) te boven gaan.

De beoogde herontwikkeling van het gebied tot een gemengd woon- en werkgebied, waarvoor dit plan is vastgesteld, is na vernietiging op grond van deze gebreken niet meer mogelijk. Dat is de reden dat de Afdeling, ook gelet op de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen van het plan, aanleiding ziet het gehele plan te vernietigen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN