Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
vrijdag, 15 november 2019 08:31

Blokkeren onderzoek naar nieuwe gaswinningsprojecten in bestemmingsplan niet toegestaan

Een artikel van Dominique de Haas van Wieringa Advocaten.

Bij uitspraak van 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de gemeente Smallingerland niet via een wijziging van het bestemmingsplan onderzoek naar nieuwe gaswinningsprojecten in haar buitengebied mag uitsluiten om daarmee gaswinning binnen de gemeentegrenzen tegen te houden.

Achtergrond
De gemeenteraad van Smallingerland heeft op 10 juli 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013, 2e herziening’ vastgesteld. Tegen dit besluit heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat beroep ingesteld.

De herziening van het bestemmingsplan heeft volgens de plantoelichting specifiek betrekking op de gaswinning: Smallingerland wil inzetten op duurzame energiebronnen en vreest voor aardbevingen door nieuwe gaswinningsactiviteiten. De herziening respecteert bestaand gebruik omtrent gaswinning, maar het is niet de bedoeling dat hier nieuwe activiteiten aan worden toegevoegd. Met het oog daarop heeft de raad besloten nieuw verkennings- en opsporingsonderzoek naar gas niet meer toe te staan.

Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 3:11, 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen gedurende deze termijn zienswijzen naar voren worden gebracht bij de raad. In het geval dat een belanghebbende geen zienswijze heeft ingediend, kan geen beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 8:1, 8:6 en 6:13 Awb), tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.

De minister heeft geen zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan naar voren zijn gebracht. Het is dan ook de vraag of dit hem redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Volgens de Afdeling heeft de raad ten onrechte nagelaten de kennisgeving van de terinzagelegging aan de minister toe te zenden (zie artikel 2.8 Wet ruimtelijke ordening), waardoor de minister redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerpplan naar voren heeft gebracht. De minister heeft door het gebrek aan een kennisgeving niet kunnen bezien of ‘de bovengemeentelijke belangen in het plan afdoende zijn geregeld en zo nodig, gelet op hun taak om specifieke belangen te behartigen, alert en adequaat te kunnen reageren op een ontwerpplan’. Het beroep van de minister tegen het bestemmingsplan is volgens de Afdeling dan ook ontvankelijk.

Ruimtelijk relevant doel?
De minister voert in de beroepsgronden tegen het bestemmingsplan aan dat de raad met de herziening het landelijk energiebeleid doorkruist. Volgens de minister is een bestemmingsplan daarvoor niet bedoeld en mag een bestemmingsplan uitsluitend betrekking hebben op de ruimtelijke ordening.

Voor de Afdeling was de centrale vraag in deze procedure of de gemeente ‘een ruimtelijk relevant doel nastreeft’ ex artikel 3.1.1 lid 1 Besluit ruimtelijke ordening, met het uitsluiten van nieuw verkennings- en opsporingsonderzoek. Afdeling beantwoordt deze vraag ontkennend.

Hoewel het doel dat de raad nastreeft, te weten duurzaamheid, op zichzelf een milieuaspect betreft, streeft de raad met het uitsluiten van beide onderzoeken (het voeren van een energiebeleid) volgens de Afdeling ‘ruimtelijk niet-relevante doelen’ na, waardoor de raad niet het bestemmingsplan mag wijzigen. Dit is slechts anders ten aanzien van het tegengaan van geluid- en trillinghinder bij het verkenningsonderzoek; dit wordt door de Afdeling wél aangemerkt als een ‘ruimtelijk relevant doel’.

Gevolgen?
De Afdeling verklaart het beroep van de minister tegen de herziening van het bestemmingsplan gegrond en vernietigt het bestreden besluit. De regels betreffende het uitsluiten van een nieuw verkennings- en opsporingsonderzoek in het bestemmingsplan zijn niet van toepassing. De minister kan binnen de gemeentegrenzen van Smallingerland op zoek naar nieuwe gaswinningslocaties, aangezien de regels uit het ‘oude’ bestemmingsplan blijven gelden.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN