Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
dinsdag, 04 februari 2020 08:37

Bestemmingsplannen: hoe om te gaan met bemesten en beweiden van gronden?

Geschreven door

Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten.

In de belangrijke uitspraak van 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:212 heeft de Afdeling uitleg gegeven over de vraag welke gevolgen van het bemesten en beweiden van gronden passend beoordeeld moeten worden in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan.

Bemesten
Het gegeven dat in het kader van vergunningverlening de gevolgen van bemesten niet in samenhang met de oprichting, uitbreiding of exploitatie van een agrarisch bedrijf hoeven te worden beoordeeld (vergelijk de uitspraak van 29 mei 2019), betekent dat in het kader van bestemmingsplannen de gevolgen van bemesten niet kunnen worden toegerekend aan de bestemmingsregeling die voorziet in ruimtelijke ontwikkelingen voor agrarische bedrijfsgebouwen, zoals het houden van vee in stallen. Dat is gerechtvaardigd, omdat met het toestaan van meer vee in stallen niet vaststaat dat de daardoor (mogelijk) veroorzaakte extra mest ook op gronden binnen het plangebied wordt uitgereden.
Anders ligt het bij de bestemmingsregeling die voorziet in ontwikkelingsmogelijkheden op onbebouwde agrarische gronden. Onderzoek moet worden verricht wanneer het vorige plan voor onbebouwde gronden niet in een bestemming voor agrarisch grondgebruik voorzag en het nieuwe plan daar voor diezelfde onbebouwde gronden wel in voorziet. Van een ruimtelijke ontwikkeling is ook sprake wanneer zowel het vorige als het nieuwe plan voor dezelfde onbebouwde gronden in een bestemming voor agrarisch grondgebruik voorzien, maar die bestemming onder het vorige plan niet is verwezenlijkt omdat die onbebouwde gronden onder het vorige plan niet voor agrarisch grondgebruik werden gebruikt.

Beweiden
In deze zaak heeft de raad (onder meer) als referentiesituatie de natuurvergunningen voor melkrundveehouderijen gehanteerd. Er staat niet vast in hoeverre de mogelijkheden om vee te beweiden op basis van deze vergunningen al waren benut ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Het plan maakt in die gevallen een uitbreiding mogelijk. De Afdeling heeft daarop aan de raad gevraagd welke van de natuurvergunningen betrekking hebben op stalsystemen dat beweiden impliceert. Vervolgens heeft de Afdeling gevraagd of de betreffende natuurvergunningen nog ruimte bieden om de aantallen dieren uit te breiden ten opzichte van het aantal dat feitelijk werd gehouden ten tijde van de vaststelling van het plan. De Afdeling stelt vast dat 19 van de 21 vergunningen niet volledig waren benut. Ten onrechte is voor deze melkrundveehouderijen geen passende beoordeling verricht.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Plafond in een beleidsregel: schaarse vergunningen en de Dienstenrichtlijn https://t.co/686Vo2QG4b