Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
donderdag, 06 januari 2022 08:31

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Een artikel van Nysingh Advocaten.

De meest gestelde vragen over het baanbrekende ‘Didam-arrest’ van de Hoge Raad van 26 november 2021 hebben we voor u op een rij gezet.


Wat is de reikwijdte van het arrest?

Het arrest ziet op privaatrechtelijke overeenkomsten waarbij een overheidslichaam een aan hem toebehorende onroerende zaak verkoopt (r.o. 3.1.2).

Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, pacht, huur en bruikleen?

Strikt genomen ziet het arrest alleen op de verkoop van onroerende zaken. Het laat zich echter moeilijk voorstellen dat de Hoge Raad tot een ander oordeel zal komen in een casus waarin een andere vorm van gronduitgifte centraal staat. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook dan mededingingsruimte geboden moeten worden.

Voor welke overheidsorganen gelden de nieuwe procedurevoorschriften?

De grondslag voor de gegeven procedurevoorschriften ligt volgens de Hoge Raad in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uit wet (Awb) en rechtspraak blijkt dat deze beginselen – voor zover hier van belang – van toepassing zijn op:

 • organen van openbare lichamen (Staat, provincie, gemeente, waterschap) en
 • krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen met een overheidstaak (zoals het UWV);
 • een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Onder deze laatste groep vallen zowel

 1. privaatrechtelijke rechtspersonen op wier handelen door publiekrechtelijke organen een overwegende invloed wordt uitgeoefend, als
 2. privaatrechtelijke rechtspersonen aan wie specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden zijn verleend ter behartiging van een aan hen opgedragen overheidstaak.

Deze organen zijn echter alleen bestuursorgaan voor zover zij met openbaar gezag zijn bekleed: slechts hun publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn daarmee onderworpen aan publiekrechtelijke normering. Hiermee lijken deze privaatrechtelijke rechtspersonen in beginsel niet aan de procedurevoorschriften te zijn gehouden, maar kunnen zij hiervoor kiezen. Echter, als de privaatrechtelijke rechtspersoon specifiek in het leven is geroepen om procedurevoorschriften te omzeilen, is voorstelbaar dat de rechter tot een ander oordeel komt.

Wat betekent het arrest voor transacties tussen overheden onderling?

Ook op deze transacties zijn de procedurevoorschriften van toepassing, behalve:

 • als er sprake is van een onroerende zaak die niet onder het schaarstebegrip valt (zie de vraag hierna) of
 • als de verkopende overheid gebruik kan maken van haar beleidsruimte.

Ziet het arrest alleen op schaarse onroerende zaken? En wanneer is er sprake van schaarste?

Het begrip schaarste wordt door de Hoge Raad niet met zoveel woorden genoemd, maar uit r.o. 3.1.4 blijkt dat mededingingsruimte moet worden geboden als:

 • voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak meerdere gegadigden zijn, of
 • het redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Zie in dit verband ook r.o. 3.1.9: het feit dat er andere vergelijkbare onroerende zaken beschikbaar zijn doet niet ter zake.

Gelet op de voorgaande definitie zullen veel voor verkoop in aanmerking komende onroerende zaken onder dit schaarstebegrip vallen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet