Jurisprudentie

Bouw­vrij­stel­ling stik­stof van ta­fel, maar geen al­ge­he­le bouw­stop

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat …

Bouw­vrij­stel­ling stik­stof van ta­fel, maar geen al­ge­he­le bouw­stop Lees meer »

Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te

De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was. In de eerste plaats omdat er geen zekerheid was over het daadwerkelijk gebruik van het nieuwe voetbalstadion door Feyenoord, maar ook …

Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te Lees meer »

Raad van Sta­te: koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 oktober 2022) in …

Raad van Sta­te: koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot Lees meer »

Fout in een vastgesteld bestemmingsplan

Een artikel van Lucia Tellegen en Renée van Exter van Wieringa Advocaten. Herstelplan vaststellen en door? Het zal u misschien niet verbazen, maar het gaat wel eens mis bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Soms komt de gemeenteraad tijdens een beroepsprocedure tot het inzicht dat er een fout in het bestemmingsplan zit en soms is er …

Fout in een vastgesteld bestemmingsplan Lees meer »

Scheiden zo de wegen onder het verdrag van Aarhus?

Een artikel van Roelof Reinders en Rosa Langeveld van Pels Rijcken Advocaten. De toepassing van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) waaruit kort gezegd volgt dat alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp van een besluit waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is in specifieke milieuzaken in strijd met het Verdrag …

Scheiden zo de wegen onder het verdrag van Aarhus? Lees meer »

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit

De vraag of en zo ja, hoe intensief de bestuursrechter de evenredigheid van een overheidsbesluit toetst, is afhankelijk van veel factoren. Die toets verschilt van geval tot geval. Bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel gaat de bestuursrechter onderscheid maken tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het aangevochten overheidsbesluit.   Dit staat in een einduitspraak …

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit Lees meer »

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd

Een artikel van Anna Tsheichvili van Wieringa Advocaten. Het vertrouwensbeginsel: een belangrijk principe in het bestuursrecht. Volgens vaste jurisprudentie werden echter strenge eisen gesteld aan een beroep op het vertrouwensbeginsel. De vaste formule luidde dat een dergelijk beroep alleen kon slagen als ‘van de kant van het tot beslissen bevoegde orgaan uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke …

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd Lees meer »

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Een artikel van Nysingh Advocaten. De meest gestelde vragen over het baanbrekende ‘Didam-arrest’ van de Hoge Raad van 26 november 2021 hebben we voor u op een rij gezet. Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, pacht, huur en bruikleen? Voor welke …

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’ Lees meer »

Overzichtsuitspraak indirecte planschade

Een artikel van Marieke Kaajan van ENVIR-Advocaten. De Afdeling heeft 3 november jl. een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van indirecte planschade. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een belanghebbende een planschadeverzoek indienen om geleden schade als gevolg van een planologisch besluit – zoals de wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning …

Overzichtsuitspraak indirecte planschade Lees meer »

Belang bij een besluit en procesbelang bij een procedure

Een artikel van Jan Coen Binnerts van PotJonker Advocaten. In het omgevingsrecht geldt de Varkens-in-nood jurisprudentie: een partij die in een voorbereidingsprocedure tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en tijdig beroep heeft ingesteld, is ontvankelijk in zijn beroep, ongeacht zijn belang bij het besluit.  De aan- of afwezigheid van dat belang kan vervolgens nog …

Belang bij een besluit en procesbelang bij een procedure Lees meer »