Jurisprudentie

Fout in een vastgesteld bestemmingsplan

Een artikel van Lucia Tellegen en Renée van Exter van Wieringa Advocaten. Herstelplan vaststellen en door? Het zal u misschien niet verbazen, maar het gaat wel eens mis bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Soms komt de gemeenteraad tijdens een beroepsprocedure tot het inzicht dat er een fout in het bestemmingsplan zit en soms is er …

Fout in een vastgesteld bestemmingsplan Lees meer »

Scheiden zo de wegen onder het verdrag van Aarhus?

Een artikel van Roelof Reinders en Rosa Langeveld van Pels Rijcken Advocaten. De toepassing van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) waaruit kort gezegd volgt dat alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp van een besluit waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is in specifieke milieuzaken in strijd met het Verdrag …

Scheiden zo de wegen onder het verdrag van Aarhus? Lees meer »

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit

De vraag of en zo ja, hoe intensief de bestuursrechter de evenredigheid van een overheidsbesluit toetst, is afhankelijk van veel factoren. Die toets verschilt van geval tot geval. Bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel gaat de bestuursrechter onderscheid maken tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het aangevochten overheidsbesluit.   Dit staat in een einduitspraak …

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit Lees meer »

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd

Een artikel van Anna Tsheichvili van Wieringa Advocaten. Het vertrouwensbeginsel: een belangrijk principe in het bestuursrecht. Volgens vaste jurisprudentie werden echter strenge eisen gesteld aan een beroep op het vertrouwensbeginsel. De vaste formule luidde dat een dergelijk beroep alleen kon slagen als ‘van de kant van het tot beslissen bevoegde orgaan uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke …

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd Lees meer »

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Een artikel van Nysingh Advocaten. De meest gestelde vragen over het baanbrekende ‘Didam-arrest’ van de Hoge Raad van 26 november 2021 hebben we voor u op een rij gezet. Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, pacht, huur en bruikleen? Voor welke …

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’ Lees meer »

Overzichtsuitspraak indirecte planschade

Een artikel van Marieke Kaajan van ENVIR-Advocaten. De Afdeling heeft 3 november jl. een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van indirecte planschade. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een belanghebbende een planschadeverzoek indienen om geleden schade als gevolg van een planologisch besluit – zoals de wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning …

Overzichtsuitspraak indirecte planschade Lees meer »

Belang bij een besluit en procesbelang bij een procedure

Een artikel van Jan Coen Binnerts van PotJonker Advocaten. In het omgevingsrecht geldt de Varkens-in-nood jurisprudentie: een partij die in een voorbereidingsprocedure tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en tijdig beroep heeft ingesteld, is ontvankelijk in zijn beroep, ongeacht zijn belang bij het besluit.  De aan- of afwezigheid van dat belang kan vervolgens nog …

Belang bij een besluit en procesbelang bij een procedure Lees meer »

De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen

Een artikel van Anne-Marie Span en Jan van Oosten van het Stibbeblog. Op 27 oktober 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak gedaan op het vlak van het werken met open normen in ruimtelijke plannen. De Afdeling geeft in deze uitspraak criteria voor de wijze waarop die normen in …

De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen Lees meer »

Nieuwe rechtspraak extern salderen

Een artikel van Franca Damen van Damenlegal. Er is weer nieuwe rechtspraak over extern salderen. Daarin staan enkele interessante punten. Het gaat om een uitspraak van de Raad van State van 24 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2627). Extern salderen Als een activiteit een toename van stikstofdepositie veroorzaakt, kan hiervoor in sommige gevallen een natuurvergunning worden verkregen op …

Nieuwe rechtspraak extern salderen Lees meer »

PAS-meldingen en handhaving

Een artikel van Franca Damen van Damenlegal. Met de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is duidelijk geworden dat PAS-meldingen geen betekenis hebben. Bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan, mochten daar achteraf bezien niet mee volstaan. Zij hadden over een natuurvergunning moeten beschikken. Daarmee zijn bedrijven die op basis van een …

PAS-meldingen en handhaving Lees meer »