Nieuws

Onzekerheid stikstof ondervangen door vergunningvoorschriften

Een artikel van Franca Damen van haar website. Bij het verlenen van vergunningen is er veel onzekerheid rondom stikstof. De vraag rijst of het voldoende kan zijn om die onzekerheden met vergunningvoorschriften te ondervangen. Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit Als het oprichten, wijzigen en/of uitbreiden van een activiteit een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied veroorzaakt, dan […]

Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de “rechtsvorming en de rechtspraktijk” uiteengezet welk recht van toepassing is op (vervolg)besluiten op aanvragen om een ruimtelijk plan vast te stellen. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat in de uitspraak van vandaag (17 april 2024) in op enkele veelvoorkomende scenario’s. Een van de belangrijkste conclusies is dat nadat […]

Afwegingskader voor klimaatadaptieve woningbouwlocaties

De ministeries van IenW en BZK hebben het ‘Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ gepubliceerd. Dit is voor gemeenten een nuttig instrument bij de keuze van woningbouwlocaties, doordat het inzicht geeft in bodemdaling, neerslag, risico op overstromingen en drinkwaterbeschikbaarheid. Ga naar het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving Gebruik van het afwegingskader Het afwegingskader biedt informatie over […]

Nieuwe duidelijke uitspraken over extern salderen

Een artikel van Franca Damen van haar website. Na de uitspraak van 14 februari 2024 deed de Raad van State op 28 februari 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:831 en 834) en 6 maart 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:951) nóg een aantal duidelijke uitspraken over extern salderen. Voor de voorwaarden voor extern salderen verwijs ik allereerst graag naar het artikel ‘Duidelijke uitspraak […]

Actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

Een artikel van Stibbe Advocaten. Koerswijzing CRvB: doorprocederen enkel over vergoeding bezwaarkosten levert niet langer zelfstandig procesbelang op  Met zijn uitspraak van 2 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:635) wijzigt de Centrale Raad van Beroep (“Centrale Raad”) haar rechtspraak over het aannemen van procesbelang bij een verzoek tot vergoeding van bezwaarkosten: als er geen inhoudelijk belang meer is […]

Oude milieuvergunning ‘als natuurvergunning’

Een artikel van Franca Damen van haar website. In sommige gevallen kan een oude milieuvergunning als het ware als een natuurvergunning worden gezien. Al klopt het niet helemaal om dat zo te zeggen, maar dat leg ik hierna verder uit. Daarna ga ik in op de uitspraken die de Raad van State en rechtbank Overijssel […]

Bestuursrechters verruimen de mogelijkheden voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel

De grote kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij gebonden besluiten. Dat zijn besluiten waarbij het rechtsgevolg meteen volgt uit het wettelijk voorschrift waarop het besluit berust. Bij  zulke besluiten geeft het wettelijk voorschrift het bestuursorgaan geen ruimte om nog een […]

Bruidsschat omgevingsplan

Download hier de tekst van de bruidsschat voor het omgevingsplan Download hier de tekst van de toelichting op de bruidsschat

Overgangsrecht Omgevingswet bij vervolgbesluiten ruimtelijke plannen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de “rechtsvorming en de rechtspraktijk” in een uitspraak uiteengezet welk recht van toepassing is op vervolgbesluiten die na 1 januari 2024 worden genomen na vernietiging van een ruimtelijk plan. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat in de uitspraak van vandaag (27 maart 2024) in op enkele veelvoorkomende scenario’s. Een […]

Por­thos-pro­ject mag door­gaan

Het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het zogenoemde Porthos-project blijven in stand. Dat betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 augustus 2023). De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben […]

Be­re­ke­nen stik­stof tot grens van 25 ki­lo­me­ter is aan­vaard­baar

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. Het kabinet heeft deze afstand in 2021 vastgesteld. Maar daarover bestaat discussie, vooral of de afstand wel groot […]

Con­clu­sie van staats­raad A-G over toet­sing van om­ge­vings­plan in ver­gun­nings­pro­ce­du­re

Het zogenoemde evidentiecriterium kan blijven worden toegepast. Er bestaat alleen aanleiding om dit criterium los te laten bij een exceptieve toetsing van een onherroepelijke planregel met daarin een dynamische verwijzing naar een beleidsregel die naderhand pas is vastgesteld of gewijzigd. Dat schrijft staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer in zijn conclusie die hij vandaag (5 april 2023) heeft […]

Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones?

Een artikel van Eveline Thoonen van Hekkelman Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies (denk aan woningen) en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, moet worden aangehouden bij bestemmingsplannen. Dit in verband met de risico’s voor de volksgezondheid bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Twee uitspraken van de afgelopen […]

Con­clu­sie over be­grip­pen ‘over­tre­der’ en ‘func­ti­o­neel da­der­schap’

Volgens staatsraad advocaat-generaal Wattel zit er licht tussen de wijze waarop in het bestuursrecht het begrip ‘overtreder’ en in het strafrecht het begrip ‘functioneel daderschap’ wordt uitgelegd. Dat zou echter niet het geval moeten zijn. De bestuursrechter zou moeten aansluiten bij de uitleg die in het strafrecht aan daderschap wordt gegeven, omdat de wetgever dat […]

Handhavend optreden: wie is de overtreder?

Een artikel van Hadiya Kabir van Wieringa Advocaten. Indien er in strijd wordt gehandeld met een wettelijk voorschrift, geeft artikel 5:1 Awb een wettelijke grondslag om daar handhavend tegen op te treden (bijvoorbeeld door middel van een last onder dwangsom op grond van artikel 5:31d Awb). Een belangrijke vervolgvraag is jegens wie er precies handhavend […]

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Dominique Diesfeldt van het Stibbeblog. Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. Hoe lager de parkeernorm, hoe minder automobiliteit. Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om op deze wijze via een bestemmingsplan bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Wel gelden […]

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.  Samenhang Omgevingswet en Wkb De Omgevingswet en de Wkb delen meer dan alleen […]

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn

Een artikel van Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer en Emma Biemans van het Stibbeblog. 25 november 2022 zette minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief de stikstofplannen uiteen. Daaruit blijkt dat het kabinet stevig aan de slag gaat met de door Remkes voorgestelde aanpak. Ook beschrijft de minister welke acties zij neemt naar aanleiding van […]

Uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024

In de voortgangsbrief van 26 januari 2023 heeft de minister de Tweede Kamer geinformeerd omtrent de implementatie van de Omgevingswet. De nieuwe datum is 1 januari 2024. In de bijlage bij de brief wordt ingegaan op de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het betreft de volgende punten:1. De mijlpalen uit de […]

Versnellen processen en procedures woningbouw

Met de brief van 18 januari 2023 heeft minister De Jong de Tweede Kamer geinformeerd over het plan van aanpak opgesteld voor het versnellen van de procedures voor woningbouwprojecten. Dit om te komen tot de realisatie van 900.000 woningen in 2030. Gesteld wordt dat op dit moment de ontwikkeling van een woningbouwproject gemiddeld 10 jaar […]

Hinder door houtstook: overdag controles terwijl in de avond zou worden gestookt is niet voldoende

Een artikel van Marije van Mannekes en Julian Kramer van Pelsrijcken Advocaten. Op 2 november 2022 deed de Afdeling een interessante uitspraak over een handhavingsverzoek in relatie tot houtstook. De Afdeling overwoog namelijk dat de uitgevoerde controles ontoereikend waren. Het bevoegd gezag moet zijn huiswerk opnieuw doen. Onrechtmatige stookhinder (artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012) […]

Het bestemmingsplan ter discussie stellen na vernietiging exploitatieplan?

Een artikel van Esmee Wolters van Wieringa Advocaten. Artikel 8.3 derde lid Wro stelt dat een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan en een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit moet worden aangemerkt. Dit leidt er volgens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van […]

Rechtszekerheid last onder bestuursdwang. Last voldoende duidelijk ondanks verkeerd verstrekte informatie

Een artikel van Katrien Winterink en Marije van Mannekes van het Pelsrijcken Advocaten. Bij de formulering van een last onder dwangsom is het belangrijk dat degene tot wie de last is gericht moet kunnen begrijpen wat hij moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen. Dit uitgangspunt volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel en is in […]

Didam-arrest: nieuw hoofdstuk in concurrentiestrijd tussen winkelbedrijven

Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten. Dat keiharde concurrentie tussen winkelbedrijven leidt tot spraakmakende jurisprudentie, en die jurisprudentie vervolgens door die bedrijven wordt aangegrepen om elkaar de tent uit te vechten, hebben we al vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan de jurisprudentie-lijn van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over ‘duurzame ontwrichting’ […]

De deskundigheid van planschadeadviseurs aangescherpt?!

Een artikel van Pleun Bijveld en Sam Schuite van Nysingh Advocaten. Op 28 december 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:3983) gedaan over de (eisen aan de) deskundigheid van onafhankelijke planschadeadviseurs. De uitspraak is ook relevant voor nadeelcompensatieadviseurs. De casus Een eigenaar van een woning […]

Een woningvormingsvergunning, leefbaarheid en de wet silencio positivo (ECLI:NL:RVS:2022:3762)

Een artikel van Marieke Dankbaar van PotJonker Advocaten. Op 14 december 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een op meerdere vlakken interessante uitspraak. Het betrof een aanvraag voor een woningsvormingsvergunning in Purmerend, welke eerst was geweigerd, terwijl ervan rechtswege een vergunning bleek te zijn verleend, maar vervolgens alsnog in de nieuwe […]

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2023

Een artikel van Tom Barkhuysen, Jeroen Heymans en Tess Linders van het Stibbeblog. Per 1 januari 2023 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht bespreken wij een aantal in het oog springende wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. I. Onderwijs Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs Met deze […]

Positieve weigering: wel of niet gelijk aan natuurvergunning?

Een artikel van Franca Damen, advocaat Damen Legal. Een positieve weigering moet niet worden gelijkgesteld met een natuurvergunning. Dat oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 1 december 2022 (ECLI:NL:RBOBR:2022:5232). De uitspraak staat daarmee haaks op de uitspraak van rechtbank Gelderland van 18 oktober 2022, waarin die rechtbank oordeelde dat een positieve weigering evenveel rechten […]

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld?

Een artikel van Marjolein Zinkhann van Wieringa Advocaten. Eerder schreven wij dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw werd uitgesteld tot 1 juli 2023. Het idee was dat de resultaten van de testen en het vervolgproces in de loop van de afgelopen en komende maanden zou worden besproken in beide Kamers en met andere betrokkenen. […]