Nieuws

Por­thos-pro­ject mag door­gaan

Het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het zogenoemde Porthos-project blijven in stand. Dat betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 augustus 2023). De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben …

Por­thos-pro­ject mag door­gaan Lees meer »

Be­re­ke­nen stik­stof tot grens van 25 ki­lo­me­ter is aan­vaard­baar

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. Het kabinet heeft deze afstand in 2021 vastgesteld. Maar daarover bestaat discussie, vooral of de afstand wel groot …

Be­re­ke­nen stik­stof tot grens van 25 ki­lo­me­ter is aan­vaard­baar Lees meer »

Con­clu­sie van staats­raad A-G over toet­sing van om­ge­vings­plan in ver­gun­nings­pro­ce­du­re

Het zogenoemde evidentiecriterium kan blijven worden toegepast. Er bestaat alleen aanleiding om dit criterium los te laten bij een exceptieve toetsing van een onherroepelijke planregel met daarin een dynamische verwijzing naar een beleidsregel die naderhand pas is vastgesteld of gewijzigd. Dat schrijft staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer in zijn conclusie die hij vandaag (5 april 2023) heeft …

Con­clu­sie van staats­raad A-G over toet­sing van om­ge­vings­plan in ver­gun­nings­pro­ce­du­re Lees meer »

Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones?

Een artikel van Eveline Thoonen van Hekkelman Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies (denk aan woningen) en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, moet worden aangehouden bij bestemmingsplannen. Dit in verband met de risico’s voor de volksgezondheid bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Twee uitspraken van de afgelopen …

Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones? Lees meer »

Con­clu­sie over be­grip­pen ‘over­tre­der’ en ‘func­ti­o­neel da­der­schap’

Volgens staatsraad advocaat-generaal Wattel zit er licht tussen de wijze waarop in het bestuursrecht het begrip ‘overtreder’ en in het strafrecht het begrip ‘functioneel daderschap’ wordt uitgelegd. Dat zou echter niet het geval moeten zijn. De bestuursrechter zou moeten aansluiten bij de uitleg die in het strafrecht aan daderschap wordt gegeven, omdat de wetgever dat …

Con­clu­sie over be­grip­pen ‘over­tre­der’ en ‘func­ti­o­neel da­der­schap’ Lees meer »

Handhavend optreden: wie is de overtreder?

Een artikel van Hadiya Kabir van Wieringa Advocaten. Indien er in strijd wordt gehandeld met een wettelijk voorschrift, geeft artikel 5:1 Awb een wettelijke grondslag om daar handhavend tegen op te treden (bijvoorbeeld door middel van een last onder dwangsom op grond van artikel 5:31d Awb). Een belangrijke vervolgvraag is jegens wie er precies handhavend …

Handhavend optreden: wie is de overtreder? Lees meer »

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Dominique Diesfeldt van het Stibbeblog. Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. Hoe lager de parkeernorm, hoe minder automobiliteit. Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om op deze wijze via een bestemmingsplan bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Wel gelden …

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan Lees meer »

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.  Samenhang Omgevingswet en Wkb De Omgevingswet en de Wkb delen meer dan alleen …

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet Lees meer »

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn

Een artikel van Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer en Emma Biemans van het Stibbeblog. 25 november 2022 zette minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief de stikstofplannen uiteen. Daaruit blijkt dat het kabinet stevig aan de slag gaat met de door Remkes voorgestelde aanpak. Ook beschrijft de minister welke acties zij neemt naar aanleiding van …

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn Lees meer »

Uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024

In de voortgangsbrief van 26 januari 2023 heeft de minister de Tweede Kamer geinformeerd omtrent de implementatie van de Omgevingswet. De nieuwe datum is 1 januari 2024. In de bijlage bij de brief wordt ingegaan op de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het betreft de volgende punten:1. De mijlpalen uit de …

Uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024 Lees meer »

Versnellen processen en procedures woningbouw

Met de brief van 18 januari 2023 heeft minister De Jong de Tweede Kamer geinformeerd over het plan van aanpak opgesteld voor het versnellen van de procedures voor woningbouwprojecten. Dit om te komen tot de realisatie van 900.000 woningen in 2030. Gesteld wordt dat op dit moment de ontwikkeling van een woningbouwproject gemiddeld 10 jaar …

Versnellen processen en procedures woningbouw Lees meer »

Hinder door houtstook: overdag controles terwijl in de avond zou worden gestookt is niet voldoende

Een artikel van Marije van Mannekes en Julian Kramer van Pelsrijcken Advocaten. Op 2 november 2022 deed de Afdeling een interessante uitspraak over een handhavingsverzoek in relatie tot houtstook. De Afdeling overwoog namelijk dat de uitgevoerde controles ontoereikend waren. Het bevoegd gezag moet zijn huiswerk opnieuw doen. Onrechtmatige stookhinder (artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012) …

Hinder door houtstook: overdag controles terwijl in de avond zou worden gestookt is niet voldoende Lees meer »

Het bestemmingsplan ter discussie stellen na vernietiging exploitatieplan?

Een artikel van Esmee Wolters van Wieringa Advocaten. Artikel 8.3 derde lid Wro stelt dat een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan en een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit moet worden aangemerkt. Dit leidt er volgens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van …

Het bestemmingsplan ter discussie stellen na vernietiging exploitatieplan? Lees meer »

Rechtszekerheid last onder bestuursdwang. Last voldoende duidelijk ondanks verkeerd verstrekte informatie

Een artikel van Katrien Winterink en Marije van Mannekes van het Pelsrijcken Advocaten. Bij de formulering van een last onder dwangsom is het belangrijk dat degene tot wie de last is gericht moet kunnen begrijpen wat hij moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen. Dit uitgangspunt volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel en is in …

Rechtszekerheid last onder bestuursdwang. Last voldoende duidelijk ondanks verkeerd verstrekte informatie Lees meer »

Didam-arrest: nieuw hoofdstuk in concurrentiestrijd tussen winkelbedrijven

Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten. Dat keiharde concurrentie tussen winkelbedrijven leidt tot spraakmakende jurisprudentie, en die jurisprudentie vervolgens door die bedrijven wordt aangegrepen om elkaar de tent uit te vechten, hebben we al vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan de jurisprudentie-lijn van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over ‘duurzame ontwrichting’ …

Didam-arrest: nieuw hoofdstuk in concurrentiestrijd tussen winkelbedrijven Lees meer »

De deskundigheid van planschadeadviseurs aangescherpt?!

Een artikel van Pleun Bijveld en Sam Schuite van Nysingh Advocaten. Op 28 december 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:3983) gedaan over de (eisen aan de) deskundigheid van onafhankelijke planschadeadviseurs. De uitspraak is ook relevant voor nadeelcompensatieadviseurs. De casus Een eigenaar van een woning …

De deskundigheid van planschadeadviseurs aangescherpt?! Lees meer »

Een woningvormingsvergunning, leefbaarheid en de wet silencio positivo (ECLI:NL:RVS:2022:3762)

Een artikel van Marieke Dankbaar van PotJonker Advocaten. Op 14 december 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een op meerdere vlakken interessante uitspraak. Het betrof een aanvraag voor een woningsvormingsvergunning in Purmerend, welke eerst was geweigerd, terwijl ervan rechtswege een vergunning bleek te zijn verleend, maar vervolgens alsnog in de nieuwe …

Een woningvormingsvergunning, leefbaarheid en de wet silencio positivo (ECLI:NL:RVS:2022:3762) Lees meer »

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2023

Een artikel van Tom Barkhuysen, Jeroen Heymans en Tess Linders van het Stibbeblog. Per 1 januari 2023 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht bespreken wij een aantal in het oog springende wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. I. Onderwijs Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs Met deze …

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2023 Lees meer »

Positieve weigering: wel of niet gelijk aan natuurvergunning?

Een artikel van Franca Damen, advocaat Damen Legal. Een positieve weigering moet niet worden gelijkgesteld met een natuurvergunning. Dat oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 1 december 2022 (ECLI:NL:RBOBR:2022:5232). De uitspraak staat daarmee haaks op de uitspraak van rechtbank Gelderland van 18 oktober 2022, waarin die rechtbank oordeelde dat een positieve weigering evenveel rechten …

Positieve weigering: wel of niet gelijk aan natuurvergunning? Lees meer »

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld?

Een artikel van Marjolein Zinkhann van Wieringa Advocaten. Eerder schreven wij dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw werd uitgesteld tot 1 juli 2023. Het idee was dat de resultaten van de testen en het vervolgproces in de loop van de afgelopen en komende maanden zou worden besproken in beide Kamers en met andere betrokkenen. …

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld? Lees meer »

Toetsingskader stikstof voor beweiden en bemesten

Een artikel van Franca Damen, advocaat Damen Legal. Al in een uitspraak van 4 februari 2015 oordeelde de Raad van State dat voor beweiden en bemesten een natuurvergunning nodig kan zijn. In de uitspraak van 29 mei 2019 bevestigde de Raad van State dat (nogmaals) duidelijk. Hoe beweiden en bemesten moeten worden getoetst, bleef jarenlang …

Toetsingskader stikstof voor beweiden en bemesten Lees meer »

Nieuwe kaarten Omgevingsgeluid

Onze nieuwe geluidskaarten staan online. De totaalkaart geeft het gemiddelde geluidsniveau van alle geluidsbronnen (wegverkeer, treinverkeer, vliegtuigverkeer, industrie en windturbines) bij elkaar opgeteld. Ook zijn er nieuwe kaarten per geluidsbron. Vanwege de coronamaatregelen lieten de jaren 2020 en 2021 een ander beeld zien. Er werd minder gereden en gevlogen, dus er was ook minder geluid. …

Nieuwe kaarten Omgevingsgeluid Lees meer »

Let op! Ook een bestemmingsplan moet evenredig zijn

Een artikel van Urvin Pinas van Schenkeveld Advocaten. Als u een woningbouwontwikkeling mogelijk wilt maken of u wilt uw bedrijfsvoering uitbreiden dan kan het zijn dat daarvoor een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld gaan vaak omwonenden of belangenorganisaties naar de rechter om de mogelijke ontwikkeling tegen te houden. Hoe kijkt …

Let op! Ook een bestemmingsplan moet evenredig zijn Lees meer »

Wat wèl kan. Vuistregels voor een stikstof-proof bestemmingsplan of project

Een artikel van Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer van het Stibbeblog. Plannen en projecten die stikstofdepositie tot gevolg hebben liggen al geruime tijd onder een vergrootglas. Na onder meer het onverbindend verklaren van het PAS en het buiten toepassing laten van de bouwvrijstelling dringt de vraag zich op of stikstofrelevante activiteiten nog wel kunnen doorgaan. …

Wat wèl kan. Vuistregels voor een stikstof-proof bestemmingsplan of project Lees meer »

Derde update FAQ Didam-arrest

Een artikel van David Orobio de Castro en Anna-Belle de Blanken van het Stibbeblog. Inmiddels dateert het Didam-arrest[1] van één jaar geleden. Naast de eerder in onze blogs besproken uitspraken van 18 maart 2022 van de rechtbank Midden-Nederland[2] en van 22 juni 2022 van de rechtbank Gelderland,[3] de door het ministerie van BZK opgestelde factsheet …

Derde update FAQ Didam-arrest Lees meer »

Met pijn in het hart

Een column van Franca Damen, advocaat Damen Legal Met pijn in het hart lees ik steeds weer Kamerbrieven en rechtspraak over stikstof. Het is eigenlijk nooit goed nieuws. De rode draad van Kamerbrieven lijkt te zijn dat er steeds minder kan en dat er steeds meer maatregelen nodig zijn. En de rode draad van rechtspraak …

Met pijn in het hart Lees meer »

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen van het Stibbeblog. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager …

Meer ruimte voor termijnoverschrijding Lees meer »

Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid

Een artikel van Linde Miltenburg en Mark Tunnissen van Nysingh Advocaten. In een interessante uitspraak van 9 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3235) overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dat een dynamische verwijzing in een bestemmingsplan van de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven (hierna: de raad) naar een begripsbepaling in de Algemene …

Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid Lees meer »

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten. De rechtbank Gelderland heeft in een recente uitspraak over een Didam-kwestie (ECLI:NL:RBGEL:2022:3065) geoordeeld dat het selecteren van inschrijvers op basis van het moment van binnenkomst (‘first come, first serve’) niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Gemeente Zevenaar was voornemens om 23 kavels te verkopen en …

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties Lees meer »