Nieuws

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen van het Stibbeblog. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager …

Meer ruimte voor termijnoverschrijding Lees meer »

Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid

Een artikel van Linde Miltenburg en Mark Tunnissen van Nysingh Advocaten. In een interessante uitspraak van 9 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3235) overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dat een dynamische verwijzing in een bestemmingsplan van de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven (hierna: de raad) naar een begripsbepaling in de Algemene …

Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid Lees meer »

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten. De rechtbank Gelderland heeft in een recente uitspraak over een Didam-kwestie (ECLI:NL:RBGEL:2022:3065) geoordeeld dat het selecteren van inschrijvers op basis van het moment van binnenkomst (‘first come, first serve’) niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Gemeente Zevenaar was voornemens om 23 kavels te verkopen en …

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties Lees meer »

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Een artikel van Anne-Marie Span van het Stibbeblog. Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen faciliteren van nieuwe projecten. De stikstofdepositie die met deze projecten gepaard gaat, wordt dan weggestreept tegen de stikstofdepositie die met de beëindiging van de bestaande bedrijven vrijkomt. Deze vorm van …

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie Lees meer »

Overschrijding beroepstermijn verschoonbaar op grond van Varkens in Nood?

Een artikel van Mark Tunnissen en Linde Miltenburg van Nysingh Advocaten. De rechtbank Gelderland oordeelt in een uitspraak van 26 oktober 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:6024) dat uit het Varkens in Nood-arrest (ECLI:EU:C:2021:7) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het HvJEU) en de daarop gebaseerde rechtspraak (ECLI:NL:RVS:2021:786 en ECLI:NL:RVS:2021:953) van de Afdeling bestuursrechtspraak van …

Overschrijding beroepstermijn verschoonbaar op grond van Varkens in Nood? Lees meer »

Geurhinder en veehouderij: een update

Een artikel van Franca Damen van Damen Legal. Geurhinder van veehouderijen is al jarenlang onderwerp van discussie. Zo blijken in de praktijk niet alle emissiearme stalsystemen te doen wat ze moeten doen, wordt in procedures over vergunningen en bestemmingsplannen gediscussieerd over de geurbelasting en wordt in andere procedures gediscussieerd over onrechtmatige geurhinder en schadevergoeding daarvoor. …

Geurhinder en veehouderij: een update Lees meer »

Nadelige wetswijziging hangende bezwaar: handhaven of niet?

Een artikel van Myrthe Nielen en Marije van Mannekes van PelsRijcken Advocaten. De beginselplicht tot handhaving brengt met zich dat het bevoegd gezag in beginsel moet optreden tegen overtredingen. Dit gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving. Wat gebeurt er als ten tijde van het primaire besluit nog geen sprake is van …

Nadelige wetswijziging hangende bezwaar: handhaven of niet? Lees meer »

Actualisatie AERIUS uitgesteld (update)

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek. Daardoor is de eerder aangekondigde releasedatum van 22 november 2022 …

Actualisatie AERIUS uitgesteld (update) Lees meer »

Handreiking implementatie Didam-arrest

Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Wij schreven eerder over de zoektocht naar de gevolgen van het Didam-arrest. Er is nu een nieuwe publicatie, die voor de praktijk behulpzaam kan zijn. In opdracht van het Ministerie van BZK, de NEPROM, de VNG en de VvG heeft prof. dr. ir. A.G. Bregman de ‘Handreiking implementatie …

Handreiking implementatie Didam-arrest Lees meer »

Bouw­vrij­stel­ling stik­stof van ta­fel, maar geen al­ge­he­le bouw­stop

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat …

Bouw­vrij­stel­ling stik­stof van ta­fel, maar geen al­ge­he­le bouw­stop Lees meer »

Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te

De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was. In de eerste plaats omdat er geen zekerheid was over het daadwerkelijk gebruik van het nieuwe voetbalstadion door Feyenoord, maar ook …

Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te Lees meer »

Raad van Sta­te: koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 oktober 2022) in …

Raad van Sta­te: koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot Lees meer »

Fout in een vastgesteld bestemmingsplan

Een artikel van Lucia Tellegen en Renée van Exter van Wieringa Advocaten. Herstelplan vaststellen en door? Het zal u misschien niet verbazen, maar het gaat wel eens mis bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Soms komt de gemeenteraad tijdens een beroepsprocedure tot het inzicht dat er een fout in het bestemmingsplan zit en soms is er …

Fout in een vastgesteld bestemmingsplan Lees meer »

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Een artikel van Patrick Haccou en Carola van Andel van Nysingh Advocaten. Kostenverhaal ziet op kosten die gemeenten maken voor de aanleg van (publieke) voorzieningen bij gebiedsontwikkeling door een private partij. Als afspraken over kostenverhaal niet in een anterieure overeenkomst zijn vastgelegd, komt de publiekrechtelijke regeling in beeld. Kosten mogen dan alleen worden verhaald als …

Kostenverhaal onder de Omgevingswet Lees meer »

Scheiden zo de wegen onder het verdrag van Aarhus?

Een artikel van Roelof Reinders en Rosa Langeveld van Pels Rijcken Advocaten. De toepassing van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) waaruit kort gezegd volgt dat alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp van een besluit waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is in specifieke milieuzaken in strijd met het Verdrag …

Scheiden zo de wegen onder het verdrag van Aarhus? Lees meer »

Uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 14 oktober 2022 de Kamer laten weten dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij …

Uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2023 Lees meer »

De Commissie vraagt Nederland het arrest van het Hof over milieueffectbeoordelingen na te leven

De Europese Commissie verzoekt Nederland met klem een arrest van het Europese Hof van Justitie na te leven in een zaak die al geruime tijd loopt en be

Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting Gemeenten goedgekeurd

Met ingang van 1 januari 2011 is de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van Vereniging Stadswerk Nederland door het ministerie van Econ

Doorwerking rijks en provinciaal beleid

Op 9 februari 2011 heeft de Afdeling van de Raad van State zich uitgesproken over de doorwerking van het rijks en provinciaal beleid. In de Wro wordt,

Bouwplannen getoetst door bouwbureaus

Opdrachtgevers kunnen in de toekomst hun bouwplannen ook laten toetsen door een private partij als een bouwbureau of architect. Die kijken of de plann

Gemeente kan WABO niet aan, VNO-NCW opent klachtenlijn

Zestig tot tachtig procent van de gemeenten is niet klaar voor het digitaal verwerken van omgevingsaanvragen. Zij keren massaal terug naar de ‘papiere

Minister past AMvB Ruimte aan

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu komt voor de zomer van 2011 met een concrete, bondige actualisatie van het ruimtelijke beleid

Vergoeding in natura bij planschade niet altijd mogelijk

Yordy Soffner schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten.Het komt met enig regelmaat voor dat een belanghebbende schade lijdt door een nieuw bestemmi

Handreiking erfgoed en ruimte online

Erfgoed is een steeds belangrijker uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. De aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening ondersteunt de vera

Ruimtelijke Verordening Gelderland

Met een ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van

Herkoppeling onteigening

In het magazine “Grondzaken in de praktijk” (december 2010) van SDU uitgevers was een artikel van Erwin Hijmans geplaatst. De heer Hijmans is senior a

Wat betekent de Wabo voor het bedrijfsleven?

Sinds 1 oktober 2010 heeft u te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Allerlei activiteiten worden onder één vergunning gescho

Relativiteit in het bestuursrecht

Vorige week gaf de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst toepassing aan het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste van

Meer dan 20 woningen, maar niet onder de Crisis- en herstelwet

Bij velen leeft de gedachte dat de crisis- en herstelwet (chw) op ieder woningbouwproject van meer dan 20 woningen van toepassing is. Dat heeft gevolg