Nieuws

Toetsing verkeersveiligheid bij wijziging van gebruik

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich uitgesproken over toetsing aan verkeersveiligheid bij het wijzigen van gebruik van gronden.Als gevolg van het projectbesluit wordt het mogelijk om, in afwijking van het bestemmingsplan, de betrokken gronden te gebruiken voor de aanleg van de Leeuweriklaan, die toegang verleent tot de percelen waarop de woningen …

Toetsing verkeersveiligheid bij wijziging van gebruik Lees meer »

Artikel 4.1.1 Bro bebouwingsgrens

De rechtbank Almelo heeft bepaald dat de gemeente niet bevoegd was ontheffing ex artikel 3.23 Wro jo. artikel 4.1.1 Bro te verlenen nu het bouwplan niet ligt binnen de bebouwingsgrens voor gebouwen aangegeven op de plankaart. De vraag is evenwel, en die vraag stelt de voorzieningenrechter ambtshalve, of de ontheffing voldoet aan de voorwaarde dat …

Artikel 4.1.1 Bro bebouwingsgrens Lees meer »

Ook omgevingsdienst voor Midden-Holland

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH) en de provincie Zuid-Holland ondertekenden donderdag 1 juli een intentieovereenkomst dat de omgevingsdienst vanaf 1 januari 2012 functioneert. De omgevingsdienst gaat de uitvoerende taken…

Regionale uitvoeringsdiensten: Vooral doorgaan op de gezamenlijke weg

Bestuurlijk gezien zijn er geen belemmeringen meer voor de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Dat is de belangrijkste uitkomst van een op 24 juni gehouden Bestuurlijk Overleg (BO) tussen het IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen,…

Friese gedeputeerde: versimpelen vergunningen pakt duur uit

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een bestuurlijk gedrocht. De besparing die het samenbrengen van vergunningen bedrijven en particulieren oplevert, wordt tenietgedaan door het vele extra werk dat de overheid er aan heeft. Dat zegt…

Ook bedrijfsleven kan oefenen met Omgevingsloket

De particuliere omgeving en zakelijke omgeving zijn nagenoeg gelijk Voor wat betreft de werkzaamheden die u als particulier of als zakelijk gebruiker kunt aanvragen is er één verschil. Het is als particulier niet mogelijk onderstaande specialistische werkzaamheden aan te vragen:

Viewer en terugvaloptie

Voor het correct kunnen delen van opmerkingen of aantekeningen op een tekening dienen deze in een apart document te worden opgenomen. Dit document kunt u uploaden, zodat het kan worden toegevoegd aan het dossier. De "save local" functie is nog niet beschikbaar in de

Drie mogelijkheden voor gebruik Omgevingsloket online

Overheden zijn vanaf 1 oktober verplicht digitale vergunningaanvragen te ontvangen. Zij nemen vervolgens zelf een beslissing over hoe ze deze aanvragen behandelen. Hiervoor is keuze uit drie mogelijkheden: geheel via het Omgevingsloket, geheel  in het eigen systeem, of een combinatie van

Omgevingsloket online en FTP Secure

Deze handleiding bevat uitleg over de installatie en het gebruik van de FTP-voorziening binnen Omgevingsloket online. Overheden die de behandelmodule gebruiken kunnen met FTP Secure in twee stappen dossiers van Omgevingsloket online naar het eigen systeem overdragen. Overheden die geen gebruik maken

Wabo-scanafspraken in Overijssel

 Bij de invoering van de Wabo is het digitaal aanleveren van de aanvraag nog niet verplicht. Dit betekent dat overheden die hebben gekozen voor een digitaal werkproces de papieren aanvraag moeten scannen. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben hun ervaring met het

Vernieuwende legesverordening Veldhoven

De Veldhovense legesverordening is op een tweetal punten afwijkend en vernieuwend. 1-Kortingen De gemeente wil het liefst digitale plannen die direct volledig te beoordelen zijn. De praktijk leert echter dat dit zelden het geval is. Om klanten te stimuleren hun aanvraag compleet en

Factsheet Toezicht en handhaving

Een factsheet met op hoofdlijnen de kaders van toezicht en handhaving in de Wabo. Geschreven voor de verdiepingsbijeenkomsten 'Toezicht' die VROM in juni 2010 heeft georganiseerd. Meer informatie over de onderwerpen toezicht en handhaving is te vinden onder het thema 'Handhaving' op

Tweede editie juridische leidraad

Er is een nieuwe, digitale editie van de juridische leidraad 'Wabo in de praktijk'. De eerste editie van dit boek verscheen in oktober 2009, zowel in druk als digitaal. Nadien is de parlementaire behandeling afgerond en de volledige Wabo-regelgeving in Staatsblad en Staatscourant

Overzicht reikwijdte provincie Fryslân

Bekijk hier het nieuwste overzicht reikwijdte omgevingsvergunning van de provincie Fryslân (juni 2010). Hierin is aangegeven welke toestemmingen worden geïntegreerd, aangehaakt of gelijktijdig gemeld. Ook is aangegeven welke toestemmingen voorlopig niet mee zullen gaan in de

Inwerkingtredingsbesluit Wabo

Het inwerkingtredingsbesluit Wabo bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht, de Invoeringswet Wabo, het Invoeringsbesluit en onderdelen van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het

Nieuwsbrief deWabo.nl is gratis te ontvangen!

Vanaf heden brengt de website www.deWabo.nl wekelijks een nieuwsbrief uit met de laatste nieuwtjes op het gebied van de Wabo. Net a

Bureau Brug nieuwe partner van deWro.nl en deWabo.nl

Dewro.nl en de deWabo.nl zijn trots om een nieuwe partner te kunnen introduceren: Bureau Brug. De Wabo, Wro, Bezuinigingen, Politiek, Kredietcrisis het

Artikel 19, tweede lid WRO procedure toetsen aan de Omgevingsverordening

De rechtbank Almelo heeft geoordeeld dat toetsing aan de Omgevingsverordening verplicht is indien bezwaar tegen een vrijstellingsbesluit ex artikel 19 Lees verder…