Nieuws

Rechtsgevolgen bouwvergunning blijven in stand bij vernietiging van een goedkeuringsbesluit

Niet een vernieuwende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maar wel weer een om te onthouden. Onder Wro handhaving van

Ga zo door en gij zult spinazie eten

In het magazine “Grondzaken in de praktijk” (december 2010) van SDU uitgevers is het volgende artikel van Erwin Hijmans geplaatst. De heer Hijmans is

Bedrijfsleven wil garanties over omgevingswet van Schultz

Er moet dringend één omgevingswet komen voor milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water. Bernard Wientjes en Loek Hermans willen van minister Sch

Praktische handreiking versnelt ruimtelijke projecten

Gemeenten kunnen voortaan veel sneller bouwen en daarbij ook veel geld besparen. Dat is de basis van de handreiking ‘Snelheid, overzicht en transpar

Nieuwe website deWro.nl

Na bijna drie jaar zullen wij overstappen naar een nieuwe website. De website wordt nu nog gemaakt en zal hopelijk over 6-8 weken in de lucht zijn. Me

Bouwbesluit wordt begin 2011 aan Kamer aangeboden

Naar verwachting wordt het Bouwbesluit begin volgend jaar bij de Tweede Kamer aangeboden. Dat blijkt uit de Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit. Begin no

Publicatie wijziging Regeling Activiteitenbesluit windturbines

De wijziging van de Regeling bij het Activiteitenbesluit die betrekking heeft op windturbines is op 23 december 2010 in Staatscourant 2010, nr. 19592

Dwarsprofiel op een plankaart is niet bindend

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 15 december 2010 zich uitgesproken over het al dan niet bindend zijn van een dwarsprofi

Aanleg skatebaan vereist geen bouwvergunning

De rechtbank Zwollen heeft op 14 december 2010 in haar uitspraak aangegeven dat, gelet op bepalingen voor een skatebaan, geen bouwvergunning vereist i

‘Ruimtelijke nota’s in juni klaar’

Het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat ernst maken met decentralisatie, aldus Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening. O

Wijziging Besluit omgevingsrecht: afvalgerelateerde activiteiten

Bij besluit van 15 november 2010 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd in verband met verbreding van het Activiteitenbesluit met ongeveer 3.600 inri

Europese landen verkennen samenwerking in ruimtelijke ordening op zee

Nederland, Duitsland, België en Denemarken gaan gezamenlijk op zoek naar de beste aanpak van ruimtelijke ordening op zee. Begin december werd bekend

‘Gemeenten kunnen niet vooruitlopen op wetgeving plattelandswoningen’

De commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer wil dat het wetsvoorstel inzake de plattelandswoningen eerder ingediend wordt dan na de

Onderzoek naar inzet nieuwe Wro voor eigenbouw

Het ministerie van BZK start samen met de VNG een onderzoek naar de invloed van de nieuwe Wro op particulier opdrachtgeverschap. Het ministerie wil ve

Voor welke omgevingsvergunning een m.e.r.?

De komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft veel vergunningen samengevoegd in een omgevingsvergunning. De verplichte milieueff

Geurverordening of bestemmingsplan, wat gaat voor?

Wat is de juridisch juiste volgorde van vaststelling bij samenloop van een geurverordening en een bestemmingsplan? Hieronder vindt u ons antwoord. De

Waterwet en watervergunning

Charlotte Mulder schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten:“Nederland leeft met water.” Zo luidt de treffende slogan van de campagne van de rijk

Schadevergoeding bij overschrijding beslistermijn door gemeente

Claudia Koenen schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten.Als een gemeente veel te laat een besluit op een bezwaarschrift neemt, dat tegen een vergun

Snijden in ruimtelijke kennis

Door de bouwcrisis zijn planologen en stedenbouwkundigen nog schaarser geworden op de gemeentehuizen dan ze al waren. Een ronde langs elf gemeenten: g

PurpleBlue Symposium Gebiedsontwikkeling vernietigend over regeerakkoord

Op 9 december jl. veegden de deelnemers van het PurpleBlue symposium ‘Gebiedsontwikkeling aan de grond!?’ de vloer aan met het regeerakkoord. Ruim 200

Ontoelaatbare cumulatie binnenplanse vrijstellingsbevoegdheden

De rechtbank van Roermond heeft zich uitgesproken over het al dan niet toestaan van het cumuleren van binnenplanse vrijstellingsbevoegdheden. De vrijs

Schultz informeert Tweede Kamer over uitvoering Nota Ruimte

Minister Schultz heeft begin deze week de Tweede Kamer geïnformeerd over drie onderwerpen op het gebied van de uitvoering van de Nota Ruimte: 1) in h

Drijvende woningen en de bouwregelgeving

Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers hebben soms

Grondslag verhaal planschade gevormd door prinvaatrechtelijke overeenkomst

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 november 2010 bepaald dat de grondslag van verhaal van planschade wordt gevormd door

Woonboot aan meerpalen is bouwwerk

Af en toe vind je uitspraken die wellicht al bekend zijn maar waarvan de vindplaats onduidelijk is. Onderstaand is daarvan een voorbeeld. In april dit

Handleiding voor exploitatieplan gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven hebben een handleiding gemaakt voor het opstellen van een expl

Planvoorschriften vs verbeelding bij bestemmingsplantoets

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat volgens vaste jurisprudentie de planvoorschriften prevaleren boven de plankaar

Op zoek naar een jurist ruimtelijke ordening?

Per direct ben ik inzetbaar voor twee dagen in de week en vanaf januari voor vier dagen. Voor meer informatie of het toesturen van een cv kunt u conta

Uitbreiding overgangsrecht voor planologische besluiten

Voor een specifieke categorie planologische besluiten bevat het overgangsrecht Wabo een hiaat. Dit wordt alsnog gerepareerd. De strekking van het huid