Nieuws

De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet

De Grondexploitatiewet is nu ruim twee jaar van kracht. Daarvan is echter nog weinig te merken in het grondbeleid van gemeenten en corporaties. En dat

Bij een projectbesluit dient er een concreet bouwvoornemen te zijn

De rechtbank ’s Graven-hage heeft geoordeeld dat een verzoek om wijziging bestemming perceel ten onrechte is aangemerkt als een verzoek tot het nemen

NEN-normen in de bouwregelgeving zijn algemeen geldend en hoeven niet bekend te worden gemaakt

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 16 november 2010 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit

Ontwerp aanpassing omgevingsverordening provincie Groningen 2009

Op 2 november 2010 heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen het ontwerp van de aanpassing van de omgevingsverordening prov

Verordening ruimtelijk omgevingsbeleid

Van 11 november tot en met 22 december 2010 ligt de ontwerp verordening ruimtelijk omgevingsbeleid ter inzage. In deze verordening staan de randvoorwa

Woonwagen bouwvergunningplichtig?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 3 november 2010 de vraag of een woonwagen bouwvergunningplichtig is

Praktijkdag Wabo en RO 8 december 2010

Van onze partner Ordito:De belangstelling voor de eerste praktijkdag Wabo-RO op 4 november jl. was zo overweldigend dat we niet alle aanmeldingen hebb

GS: Stoppen met Wieringerrandmeer

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen stoppen met het project Wieringerrandmeer.Aanleiding vormen problemen om de financiering van het project

Handboek buisleiding in bestemmingsplannen

Dit Handboek vormt een handreiking voor gemeenten om buisleidingen adequaat vast te leggen in bestemmingsplannen. Daarnaast kunnen adviesbureaus die g

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking

De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.  Het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is inmiddels door de minister aangeboden aan de Eerste en Tweede …

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking Lees meer »

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit

De vraag of en zo ja, hoe intensief de bestuursrechter de evenredigheid van een overheidsbesluit toetst, is afhankelijk van veel factoren. Die toets verschilt van geval tot geval. Bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel gaat de bestuursrechter onderscheid maken tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het aangevochten overheidsbesluit.   Dit staat in een einduitspraak …

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit Lees meer »

Omgevingswet treedt niet in werking op 1 juli 2022!

Uit de kamerbrief van minister De Jong van vandaag blijkt dat de minister niet meer wil vasthouden aan de datum van 1 juli 2022 maar in overleg met de bestuurlijke partners wil bezien welke datum wel verantwoord is om de Omgevinsgwet in werking te laten treden. Uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de …

Omgevingswet treedt niet in werking op 1 juli 2022! Lees meer »

De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet

Een artikel van Nicky Loekemeijer van Wieringa Advocaten. In mijn vorige blog heb ik de aanvraag van de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet behandeld. In dit blog zal ik de volgende fase bespreken: de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Handelingen door het bevoegd gezag Na ontvangst van de vergunningaanvraag dient het …

De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet Lees meer »

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd

Een artikel van Anna Tsheichvili van Wieringa Advocaten. Het vertrouwensbeginsel: een belangrijk principe in het bestuursrecht. Volgens vaste jurisprudentie werden echter strenge eisen gesteld aan een beroep op het vertrouwensbeginsel. De vaste formule luidde dat een dergelijk beroep alleen kon slagen als ‘van de kant van het tot beslissen bevoegde orgaan uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke …

Beroep op het vertrouwensbeginsel (wederom) geslaagd Lees meer »

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Een artikel van Nysingh Advocaten. De meest gestelde vragen over het baanbrekende ‘Didam-arrest’ van de Hoge Raad van 26 november 2021 hebben we voor u op een rij gezet. Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, pacht, huur en bruikleen? Voor welke …

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’ Lees meer »

Overzichtsuitspraak indirecte planschade

Een artikel van Marieke Kaajan van ENVIR-Advocaten. De Afdeling heeft 3 november jl. een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van indirecte planschade. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een belanghebbende een planschadeverzoek indienen om geleden schade als gevolg van een planologisch besluit – zoals de wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning …

Overzichtsuitspraak indirecte planschade Lees meer »

Belang bij een besluit en procesbelang bij een procedure

Een artikel van Jan Coen Binnerts van PotJonker Advocaten. In het omgevingsrecht geldt de Varkens-in-nood jurisprudentie: een partij die in een voorbereidingsprocedure tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en tijdig beroep heeft ingesteld, is ontvankelijk in zijn beroep, ongeacht zijn belang bij het besluit.  De aan- of afwezigheid van dat belang kan vervolgens nog …

Belang bij een besluit en procesbelang bij een procedure Lees meer »

De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen

Een artikel van Anne-Marie Span en Jan van Oosten van het Stibbeblog. Op 27 oktober 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak gedaan op het vlak van het werken met open normen in ruimtelijke plannen. De Afdeling geeft in deze uitspraak criteria voor de wijze waarop die normen in …

De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen Lees meer »

Nieuwe rechtspraak extern salderen

Een artikel van Franca Damen van Damenlegal. Er is weer nieuwe rechtspraak over extern salderen. Daarin staan enkele interessante punten. Het gaat om een uitspraak van de Raad van State van 24 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2627). Extern salderen Als een activiteit een toename van stikstofdepositie veroorzaakt, kan hiervoor in sommige gevallen een natuurvergunning worden verkregen op …

Nieuwe rechtspraak extern salderen Lees meer »

PAS-meldingen en handhaving

Een artikel van Franca Damen van Damenlegal. Met de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is duidelijk geworden dat PAS-meldingen geen betekenis hebben. Bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan, mochten daar achteraf bezien niet mee volstaan. Zij hadden over een natuurvergunning moeten beschikken. Daarmee zijn bedrijven die op basis van een …

PAS-meldingen en handhaving Lees meer »

Stikstofberekeningen weg en onlosmakelijke gevolgen bestemmingsplan

Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten. In de uitspraak van de AbRvS van 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2392 ligt een tweede voortoets ten behoeve van een bestemmingsplan dat voorziet in een toe- en afrit, voor. De eerste versie was gebaseerd op de PAS. Onder meer wordt door appellante in deze zaak betoogd dat de stikstofberekening …

Stikstofberekeningen weg en onlosmakelijke gevolgen bestemmingsplan Lees meer »

Open normen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Een artikel van J.H.B. (Erik) Averdijk van Kienhuishoving. Op 27 oktober 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak over het gebruik van open normen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is de voorloper van het Omgevingsplan. In artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder …

Open normen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Lees meer »

Het relativiteitsvereiste bij Natura 2000 een doodlopende weg?

Een artikel van Franca Damen van Damenlegal. Het relativiteitsvereiste lijkt bij de bescherming van Natura 2000-gebieden steeds meer te zorgen voor een doodlopende weg. Want voor burgers is het inmiddels vrijwel onmogelijk om nog een inhoudelijke discussie over de bescherming van Natura 2000-gebieden te voeren bij de rechter. Dit maken een uitspraak van de Raad …

Het relativiteitsvereiste bij Natura 2000 een doodlopende weg? Lees meer »

Belanghebbende bij aanvraag afwijking bestemmingsplan

Een artikel van Janike haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van 29 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2173 gaat over een de vraag wie als belanghebbende bij een aanvraag voor een afwijking van een bestemmingsplan kan worden aangemerkt. De gemeente Epe wil acht woningen op een perceel dat in eigendom is van een derde realiseren. Daarover bestaat nog geen …

Belanghebbende bij aanvraag afwijking bestemmingsplan Lees meer »

Warmtepompen en geluidbelasting in het bestemmingsplan

Een artikel van Jan van Vulpen van Hekkelman Advocaten. Warmtepompen en de bijbehorende geluidbelasting komen steeds vaker in de uitspraken van de Raad van State voor. Deze rechtspraak laat zien dat het oppassen geblazen is wanneer warmtepompen worden toegestaan. Het bevoegd gezag kan namelijk niet in alle gevallen zomaar aansluiten bij de norm van artikel …

Warmtepompen en geluidbelasting in het bestemmingsplan Lees meer »

Mag je bouwplan weigeren als een anterieure overeenkomst ontbreekt? Neen, zegt de rechter

Een artikel van Egbert de Groot van AKD. Les voor de praktijk Enkel het ontbreken van een anterieure overeenkomst kan in veel gevallen niet de reden zijn om planologische medewerking te weigeren. Als er sprake is van een aangewezen bouwplan moet de route van het exploitatieplan gevolgd worden om de kosten te verhalen en vormt …

Mag je bouwplan weigeren als een anterieure overeenkomst ontbreekt? Neen, zegt de rechter Lees meer »

Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Een artikel van Tom Barkhuysen en Diederik de Groot van het Stibbeblog. In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit …

Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes? Lees meer »

Parkeren op een naastgelegen perceel zonder detailhandelsbestemming

Een artikel van Hugo Doornhof en Daan Pinxter van AKD. Regelmatig komt het voor dat het bij een supermarkt niet mogelijk blijkt om het parkeren op het eigen terrein te faciliteren. Een naastgelegen perceel kan dan uitkomst bieden, mits de bestemming het parkeren ten behoeve van een supermarkt toestaat. Dat dit een nauwkeurige lezing van …

Parkeren op een naastgelegen perceel zonder detailhandelsbestemming Lees meer »

Vaste afstandsgrens voor stikstof: een update

Een artikel van Franca Damen van Damenlegal. In een Kamerbrief van 9 juli 2021 kondigde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dat voor stikstof voor alle emissiebronnen een vaste afstandsgrens van 25 km gaat gelden. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende Kamervragen gesteld. In een Kamerbrief van 10 september 2021 en een Kamerbrief van …

Vaste afstandsgrens voor stikstof: een update Lees meer »