bij

Verplicht advies welstands- commissie vervalt


Gemeenten mogen zelf bepalen of zij voor een bouwplan advies inwinnen bij een welstandscommissie. De huidige verplichting om altijd bij de commissie te rade te gaan vervalt.


Het welstandstoezicht blijft bestaan, maar welstandscommissies zijn niet langer nodig. Dat schrijft minister Donner van BZK aan de Tweede Kamer.


Omgevingswet
Er is behoefte aan een betere inbedding en aansluiting van welstandsaspecten binnen het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De nieuwe regelgeving wordt dan ook onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.


Vooruitlopend hierop wordt op korte termijn het Besluit omgevingsrecht gewijzigd.


Meer informatie



Aanvragen ingediend onder Digid voor bedrijven kwijt

Sinds 1 juni 2011 kunnen bedrijven alleen nog maar via eHerkenning inloggen in Omgevingsloket online. Dat heeft tot aanloopproblemen geleid bij het omgevingsloket. Bij enkele bedrijven is gebleken dat aanvragen die voor de invoering van eHerkenning op……

Databank rijke bron van gegevens over beschermde flora en fauna

De meeste gemeenten houden zelf geen gegevens bij over beschermde planten en dieren op hun grondgebied. Hoe komt u aan betrouwbare natuurgegevens, bijvoorbeeld bij vergunningverlening? Sinds 2009 voorziet een grote databank 
in de behoefte aan informatie.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat nu 50 miljoen waarnemingen. De NDFF groeit jaarlijks met ongeveer 2 miljoen nieuwe waarnemingen.

Kosten besparen
Door in een vroeg stadium rekening te houden met beschermde soorten zijn kosten te besparen. De waarnemingen in de NDFF zijn betrouwbaar, de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) garandeert de kwaliteit van de informatie.

Natuurloket
U kunt een abonnement nemen op de NDFF of een eenmalige gegevenslevering opvragen bij Het Natuurloket. Dagelijks krijgt Het Natuurloket bestellingen van gegevens over flora en fauna op locaties waarvoor plannen in de maak zijn om te bouwen, te beheren of te ontwikkelen.

Onderzoek
De GaN deed onlangs een marketingonderzoek onder ruim 200 gemeenten. De beschikbaarheid van betrouwbare natuurgegevens werd door 90% als (zeer) belangrijk aangemerkt.

De gebruikers van de NDFF noemden als belangrijkste voordelen:

  • dat je niet naar informatie hoeft te zoeken omdat die 
    op één plek is te vinden (60%)
  • dat de gemeente zelf direct digitaal gegevens kan toevoegen (66%)
  • dat in een vroeg stadium rekening kan worden gehouden met beschermde soorten (84%)
  • kostenbesparing (67%)

Meer informatie
Wilt u meer weten over een abonnement op de databank, 
of over een eenmalige gegevenslevering? Kijk dan op: