de

Uitbreiding ruimtelijke ordeningsregels per 1 oktober

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de verzameling van rijksregels voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden per 1 oktober uitgebreid. Daarmee is de juridische verankering van de de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) nagenoeg compleet.


Deze structuurvisie bundelt het nationale ruimtelijke en infrastructuurbeleid en schetst een beeld van Nederland in 2040. In het Barro staat aan welke regels de gemeenten en provincies zich moeten houden, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bestemmingsplan.


Uitbreiding
Het Barro krijgt een uitbreiding met de onderwerpen Ecologische hoofdstructuur, elektriciteitsvoorziening, toekomstige uitbreiding hoofd(spoor)wegennet, veiligheid rond rijksvaarwegen, verstedelijking in het IJsselmeer, bescherming van primaire waterkeringen buiten het kustfundament en toekomstige rivierverruiming van de Maastakken.


Aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt op 1 oktober de ladder voor duurzame verstedelijking toegevoegd.


Rarro aangepast
Met de wijziging van het Barro volgt ook een aanpassing van het Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) per 1 oktober. Deze regeling bevat ook een uitwerking van het al eerder in het Barro gepubliceerde ruimtelijke regime rond radars voor militaire luchtvaart.


Meer informatie
RvS alert op positie gemeenten in wetsvoorstel natuurbescherming

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel natuurbescherming. Daarbij vraagt zij een paar keer aandacht voor de positie van gemeenten. De VNG is hier blij mee, omdat deze opmerkingen voortborduren op onze zienswijze op het concept-wetsvoorstel


De RvS zoomt in op de bevoegdheidsverdeling en bestuurslasten voor gemeenten én het invoeringstraject en ICT ondersteuning voor decentrale overheden. Het is goed om te zien dat de Raad van State ons advies serieus heeft genomen en nu aan het ministerie adviseert hier beter naar te kijken.


Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Met de wet beoogt het ministerie van EL&I eenvoudige en duidelijke regels voor bescherming van planten en dieren en een eenvoudiger vergunningverlening. De Wet Natuurbescherming voegt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet samen.


Meer informatie


Wetsvoorstel natuurbescherming openbaar

Op 20 augustus is het wetsvoorstel natuurbescherming ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is het wetsvoorstel openbaar.

De Wet Natuurbescherming voegt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet samen.

Met de wet beoogt het ministerie van ELenI eenvoudige en duidelijke regels voor de bescherming van planten en dieren, en vereenvoudiging van de vergunningverlening.

Hieronder vindt u de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Het Kamerstuknummer is TK 2011/12, 33 348.

Meer informatie

Minister gaat SVIR uitvoeren

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte presenteert het kabinet Rutte nieuw rijksbeleid. Deze SVIR is in maart vastgesteld en aan het Parlement verzonden. De beraadslagingen over de vastgestelde SVIR hebben niet geleid tot wijzigingen in het beleid.

Minister Schultz van Haegen (IenM) gaat het beleid uit de SVIR nu uitvoeren, zoals zij dat in de realisatieparagraaf heeft beschreven.

VNG
Het ontbreken van een visie op de betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening is een gemis. De ontwikkeling van kosten en baten van de ruimtelijke ordening zal leiden tot een situatie waarin gemeenten niet meer kunnen sturen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen, verwacht de VNG.

Meer informatie

Onderzoek praktijkcases omgevingsrecht

De herziening van het omgevingsrecht is geen automatische garantie dat alle door gemeenten ervaren knelpunten opgelost worden. De VNG laat daarom in de praktijk onderzoeken tegen welke concrete problemen gemeenten aanlopen bij de uitoefening van hun taken in het omgevingsrecht.

De TU Delft gaat het onderzoek uitvoeren. Eind september 2012 worden de voorlopige resultaten opgeleverd. Het definitieve rapport is in oktober gereed.

Onderzoek
Het onderzoek concentreert zich op de knelpunten in het nationale omgevingsrecht zoals gemeenten dat in hun dagelijkse praktijk ervaren. De praktijkcases die zijn uitgezocht richten zich op gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied, uitbreidingsplannen en plannen met het accent op het beheer van stedelijk en landelijk gebied. Uiteindelijk moet dit resulteren in een top tien van knelpunten en daarnaast een aanzet tot oplossingen geven. Wij gebruiken de resultaten uit het onderzoek voor de inspraak op het wetsvoorstel.

Meer informatie

Inschrijving zesde tranche Chw geopend

Crisis- en herstelwet

Inhoud pagina: Inschrijving zesde tranche Chw geopend

Tot 1 oktober 2012 kunnen overheden nieuwe projecten aanmelden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de zesde tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw). Met de Chw zijn projecten, bijvoorbeeld op het gebied…

Bekijk origineel artikel

Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

InfoMil heeft een nieuwe integrale versie van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling opgesteld. In dit document zijn de artikelen van de regeling en het overgangsrecht bij de corresponderende bepalingen van het Activiteitenbesluit geplaatst, zodat alle voorschriften met betrekking tot een onderwerp bij elkaar staan. Tevens zijn in het document alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling uit de periode januari 2011 tot en met juli 2012 zichtbaar gemaakt.

Het bestand is een Word-document. Het document kan dus, naar gelang de behoefte, voor eigen gebruik bewerkt worden. Men kan bijvoorbeeld alle zichtbaar gemaakte wijzigingen als bedoeld hierboven in één keer accepteren, zodat ze niet meer zichtbaar zijn.

Klik hier om het document te downloaden.

Geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur in werking

Per 1 juli 2012 is de wijziging van de Wet milieubeheer tot invoering van de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur in werking getreden.

De website van Kenniscentrum InfoMil is aangepast aan de invoering van een hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer, de wijzigingen in de Wet geluidhinder en de onderliggende besluiten en regelingen die hiermee samenhangen. Het betreft ondermeer de volgende informatie: