een

Veelgestelde RO-vraag over beheersverordening

Met het oog op de actualiseringsslag vóór 1 juli 2013 vragen veel gemeenten  naar het inzetten van de beheersverordening. Een veelgestelde vraag aan de VNG is: Is een beheersverordening een geschikt instrument voor een gebied waarvan de toekomstige invulling nog onduidelijk is? Het antwoord geven we hieronder.

Een beheersverordening is een geschikt instrument in gevallen waarin géén (grote) ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien.

Gaat het om een statisch gebied waarvoor (op basis van het verleden en met het oog op de toekomst) géén voornemens zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied (bijvoorbeeld in een structuurvisie of sectorale beleidsnota)? Dan kan de gemeente kiezen voor een beheersverordening.

Veelgestelde vragen

Publicatie uitvoeringsbesluiten geluidproductieplafonds

Het Besluit geluid milieubeheer (Stb. 2012, nr. 163) bevat een nadere uitwerking van een aantal onderwerpen van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. In hoofdstuk 11 Wm worden geluidproductieplafonds voor de rijksinfrastructuur geïntroduceerd.

Het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds (Stb. 2012, nr. 164) past het Besluit geluidhinder en enkele andere algemene maatregelen van bestuur aan. De wijzigingen zijn nodig vanwege de invoering van de geluidproductieplafonds.

Beide besluiten zullen gelijk met  hoofdstuk 11 Geluid  Wm (invoering Geluidproductieplafonds en verplaatsing van de regels inzake geluidsbelastingkaarten en actieplannen) én de Invoeringswet geluidproductieplafonds op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Meer informatie over de geluidproductieplafonds vindt u op de webpagina “Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur“.

Release AIM 18 april 2012

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Release AIM 18 april 2012

Vanaf 18 april 2012 is er een nieuwe versie van de AIM. In de versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De AIM laat nu ook de reden zien waarom een bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.
  Voor de omgevingsvergunning…

Bekijk origineel artikel

Reactie op kabinetsvisie Stelselherziening Omgevingsrecht

Veel gemeenten ervaren het omgevingsrecht als complex, verkokerd en onduidelijk. De VNG onderschrijft dan ook de ambitie van het kabinet om het omgevingsrecht beter en eenvoudiger te maken. Wel maken wij ons op een aantal gebieden zorgen over de voorgestelde stelselwijziging.

In een brief aan minister Schultz van Haegen geeft de VNG een reactie op de kabinetsvisie Stelselherziening Omgevingsrecht.

Probleemanalyse
Er is onvoldoende inzicht in de problemen die mogelijk worden veroorzaakt door de onderligende regelgeving. Wij vragen dan ook om de problematiek zo veel mogelijk te verhelderen met een probleemanalyse en de voorstellen te toetsen aan de dagelijkse praktijk, voordat regels daadwerkelijk worden gewijzigd.

Uitgangspunten
Verder hechten wij eraan dat de minister rekening houdt met een aantal algemene uitgangspunten:

 • Verminderen bestuurlijke en administratieve lasten
 • Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
 • Bevorderen geïntegreerd strategisch omgevingsbeleid en meer ruimte scheppen voor belangenafweging op gebieds- en projectniveau
 • Intact houden van rechtsbescherming van burgers en bedrijven

Inhoudelijk
Daarnaast hebben wij  ook over een aantal inhoudelijke zaken opmerkingen. Het gaat om:

 • Bevoegdheidsverdeling
 • Vereenvoudiging van de planvorming en het instrumentarium
 • Normenstelsel en de afwegingsruimte
 • Financieel instrumentarium

Planning
De nieuwe wet zou in 2014 in werking moeten treden. Dit vinden wij bijzonder ambitieus. Wij pleiten voor een helder en zorgvuldig proces en oog voor de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. 

Meer informatie