gezag

Wabo en bevoegd gezag bij mijnbouwinrichtingen

Gemeenten zijn niet bevoegd gezag bij vergunningverlening en toezicht voor omgevingsvergunning mijnbouwinrichtingen. Door de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 hebben er wijzigingen in bevoegd gezag voor de vergunningverlening plaatsgevonden.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vraagt daarom aandacht voor de volgende twee punten:

  • Het Omgevingsloket online wijst automatisch de gemeente toe als het bevoegd gezag. Hierdoor komen aanvragen bij de gemeente terecht in plaats van bij EL&I. De gemeente moet deze aanvragen zo spoedig mogelijk doorzenden naar EL&I. 
  • Integraal toezicht voor mijnbouwinrichtingen ligt bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hiervoor moet een dossieroverdracht plaatsvinden tussen gemeenten en SodM.

Meer informatie
Een toelichting op deze punten vindt u via het bericht op de website van Infomil.

Wanneer vraagt het bevoegd gezag om akoestische gegevens?

Eist het bevoegd gezag vaak een akoestisch rapport? Veel bedrijven denken dat wel. Sterker nog, ze zijn van mening dat het bevoegd gezag soms ten onrechte een akoestisch rapport oplegt. In hun ogen wordt geen duidelijke onderbouwing gegeven wanneer wel en wanneer niet een akoestisch rapport nodig is.

Uitgangspunt van het Ministerie Infrastructuur en Milieu is terughoudend te zijn bij het voorschrijven van een akoestisch rapport en een motiveringsplicht van het bevoegd gezag.

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt het bevoegd gezag in het maken van de juiste afweging, zodat niet meer dan noodzakelijk een akoestisch rapport wordt gevraagd. Het afwegingskader beschrijft per wettelijk beoordelingskader wanneer het bevoegd gezag akoestische gegevens kan vragen.