van

RvS alert op positie gemeenten in wetsvoorstel natuurbescherming

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel natuurbescherming. Daarbij vraagt zij een paar keer aandacht voor de positie van gemeenten. De VNG is hier blij mee, omdat deze opmerkingen voortborduren op onze zienswijze op het concept-wetsvoorstel


De RvS zoomt in op de bevoegdheidsverdeling en bestuurslasten voor gemeenten én het invoeringstraject en ICT ondersteuning voor decentrale overheden. Het is goed om te zien dat de Raad van State ons advies serieus heeft genomen en nu aan het ministerie adviseert hier beter naar te kijken.


Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Met de wet beoogt het ministerie van EL&I eenvoudige en duidelijke regels voor bescherming van planten en dieren en een eenvoudiger vergunningverlening. De Wet Natuurbescherming voegt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet samen.


Meer informatie


Onderzoek praktijkcases omgevingsrecht

De herziening van het omgevingsrecht is geen automatische garantie dat alle door gemeenten ervaren knelpunten opgelost worden. De VNG laat daarom in de praktijk onderzoeken tegen welke concrete problemen gemeenten aanlopen bij de uitoefening van hun taken in het omgevingsrecht.

De TU Delft gaat het onderzoek uitvoeren. Eind september 2012 worden de voorlopige resultaten opgeleverd. Het definitieve rapport is in oktober gereed.

Onderzoek
Het onderzoek concentreert zich op de knelpunten in het nationale omgevingsrecht zoals gemeenten dat in hun dagelijkse praktijk ervaren. De praktijkcases die zijn uitgezocht richten zich op gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied, uitbreidingsplannen en plannen met het accent op het beheer van stedelijk en landelijk gebied. Uiteindelijk moet dit resulteren in een top tien van knelpunten en daarnaast een aanzet tot oplossingen geven. Wij gebruiken de resultaten uit het onderzoek voor de inspraak op het wetsvoorstel.

Meer informatie

Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

InfoMil heeft een nieuwe integrale versie van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling opgesteld. In dit document zijn de artikelen van de regeling en het overgangsrecht bij de corresponderende bepalingen van het Activiteitenbesluit geplaatst, zodat alle voorschriften met betrekking tot een onderwerp bij elkaar staan. Tevens zijn in het document alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling uit de periode januari 2011 tot en met juli 2012 zichtbaar gemaakt.

Het bestand is een Word-document. Het document kan dus, naar gelang de behoefte, voor eigen gebruik bewerkt worden. Men kan bijvoorbeeld alle zichtbaar gemaakte wijzigingen als bedoeld hierboven in één keer accepteren, zodat ze niet meer zichtbaar zijn.

Klik hier om het document te downloaden.

Geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur in werking

Per 1 juli 2012 is de wijziging van de Wet milieubeheer tot invoering van de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur in werking getreden.

De website van Kenniscentrum InfoMil is aangepast aan de invoering van een hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer, de wijzigingen in de Wet geluidhinder en de onderliggende besluiten en regelingen die hiermee samenhangen. Het betreft ondermeer de volgende informatie:

Publicatie Regelingen geluidproductieplafonds

Per 1 juli 2012 treedt de wijziging van de Wet milieubeheer tot de invoering van de geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur in werking. De bijbehorende regelingen zijn op 27 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

Het betreft de volgende regelingen:

  • Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Staatscourant 2012, nr. 11810) bevat regels over het akoestisch onderzoek en rekenregels voor de uitvoering van de Wet geluidhinder en van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. De regeling bevat regels voor het berekenen van het equivalent geluidsniveau en de geluidsbelasting vanwege industrieterreinen, wegen en spoorwegen die onder de Wet geluidhinder vallen en voor het berekenen van het equivalent geluidsniveau en de geluidproductie van wegen en spoorwegen die onder de Wet milieubeheer vallen.
  • De Regeling geluid milieubeheer (Staatscourant 2012, nr. 11812). De bepalingen in deze regeling zijn opgesteld ter uitvoering van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer voor het systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur. Daarnaast wordt met de bepalingen in deze regeling uitvoering gegeven aan de implementatie van de Europese richtlijn omgevingslawaai.

  • De Regeling geluidplafondkaart milieubeheer (Staatscourant 2012, nr. 12258) bevat de geluidplafondkaart. Door (delen van) wegen en spoorwegen op de geluidplafondkaart te plaatsen, worden deze onder de plafondsystematiek gebracht. Een weg of spoorweg die niet op deze geluidplafondkaart is opgenomen, valt onder het systeem van de Wet geluidhinder.

  • De Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder (Staatscourant 2012, nr. 11808) regelt de uitvoering van artikel 106 van de Wet geluidhinder zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Invoeringswet geluidproductieplafonds op 1 juli 2012. De regels uit de Wet geluidhinder blijven van toepassing op decentraal beheerde spoorwegen, zoals bijvoorbeeld RandstadRail. Deze kaart bepaalt het toepassingsbereik van hoofdstuk VII, afdeling 3, van de Wet geluidhinder.

  • De Invoeringsregeling geluidproductieplafonds (Staatscourant 2012, 11807) vormt een aanvulling op de Invoeringswet geluidproductieplafonds en het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds. De wijzigingen in deze invoeringsregeling zijn vooral technisch van aard.