voor

Protocol voor emissiemetingen wijzigt

In het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) is besloten om het protocol voor Emissiemetingen onder het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties aan te passen. Het nieuwe document zorgt voor meer duidelijkheid over toepassing van certificatie bij NOx-metingen. De wetgeving staat zowel…

Bekijk origineel artikel

Veelgestelde RO-vraag over beheersverordening

Met het oog op de actualiseringsslag vóór 1 juli 2013 vragen veel gemeenten  naar het inzetten van de beheersverordening. Een veelgestelde vraag aan de VNG is: Is een beheersverordening een geschikt instrument voor een gebied waarvan de toekomstige invulling nog onduidelijk is? Het antwoord geven we hieronder.

Een beheersverordening is een geschikt instrument in gevallen waarin géén (grote) ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien.

Gaat het om een statisch gebied waarvoor (op basis van het verleden en met het oog op de toekomst) géén voornemens zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied (bijvoorbeeld in een structuurvisie of sectorale beleidsnota)? Dan kan de gemeente kiezen voor een beheersverordening.

Veelgestelde vragen

Bouwregelgeving besproken in Tweede Kamer

De VNG is voor een lastenverlichting die met de nieuwe Bouwregelgeving bereikt kan worden. Alleen niet door bouwplantoetsing te privatiseren, maar door (ver)bouwactiviteiten zonder risico’s voor persoonlijk letsel of grote schade los te laten.

Dit gaf Marnix Norder aan namens de VNG op woensdag 14 maart 2012 tijdens een rondetafelgesprek Bouwregelgeving in de Tweede Kamer. Marnix Norder is wethouder van de gemeente Den Haag en ook lid van de VNG-commissie Ruimte en Wonen.

Rol lokale overheid
De VNG benadrukte dat ook na privatisering de rol van de lokale overheid zeer nadrukkelijk aanwezig blijft. Een bouwplan moet ingepast worden in een gebied, aanpassingen aan toe- en afvoerwegen moeten gemaakt worden. Tot slot gaan gemeenten, in overleg met de veiligheidsregio, ook over de brandveiligheid van gebouwen.

Aansprakelijkheid
De aanwezige Kamerleden werd ook verzocht te kijken naar de verantwoordelijkheden als een nieuw gebouw na een aantal jaren toch niet blijkt te voldoen aan de bouweisen. De aansprakelijkheid bij ongevallen moet dan achterhaald worden op private partijen die waarschijnlijk al niet meer bestaan of zijn overgenomen. Ook moeten gemeenten de private partijen controleren en handhaven waardoor het vermeende kostenvoordeel verdwijnt.

Internationaal
De eveneens aanwezige Vereniging Bouw- en Woningtoezicht vulde daarbij aan dat het huidige Nederlandse systeem beter is dan in het buitenland. In Engeland is de toetsing al geprivatiseerd met een prijsdruk en kwaliteitsdaling tot gevolg bij overheden én bedrijfsleven. In Frankrijk wordt het risico door verzekeraars overgenomen waardoor de hele innovatie in de bouw stil ligt. Tot slot zijn in Duitsland de bouwtoetsers persoonlijk aansprakelijk voor hun kwaliteit.

Voorzichtigheid
Verschillende andere sprekers maanden ook tot voorzichtigheid, ook met betrekking tot de financiële gevolgen en de beleidsvernieuwingen die al op stapel staan. De opbouw van een nieuw stelsel duurt ongeveer 5 jaar en een evaluatie is vereist.

Meer informatie

Internetconsultatie Omgevingswet

De officiële inspraak voor de Omgevingswet is voor het moment vervangen door een consultatieronde over de kabinetsnotitie ‘Eenvoudig Beter’. De consultatie begint half maart en duurt een maand.

De aankondiging hiervan verschijnt binnenkort op de website van Eenvoudig Beter.

Bijeenkomst en werksessies
In april staat een informatiebijeenkomst over de kabinetsnotitie gepland in het midden van het land. Het ministerie van I&M verstuurt binnenkort de uitnodigingen. Daarnaast komen er werksessies met verschillende doelgroepen en sessies over specifieke onderwerpen.

VNG
De VNG bereidt zich voor op het maken van een reactie op de kabinetsnotitie. Hierover volgt later meer informatie.

  • De VNG gaat op bezoek bij provinciale afdelingen
  • Er komt een speciale vergadering van de commissies Ruimte en Wonen, Milieu en Mobiliteit en de subcommissie Water
  • We voeren gesprekken met gemeenten over het Omgevingsrecht
  • Tot slot wordt de VNG-reactie in het bestuur besproken

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet moet het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken. In de nieuwe Omgevingswet worden verschillende bestaande wetten geheel of gedeeltelijk opgenomen (onder meer Wabo, Wro). Het ministerie streeft ernaar de wet per 1 januari 2014 in werking te laten treden.

Meer informatie