Wabo en bevoegd gezag bij mijnbouwinrichtingen

Gemeenten zijn niet bevoegd gezag bij vergunningverlening en toezicht voor omgevingsvergunning mijnbouwinrichtingen. Door de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 hebben er wijzigingen in bevoegd gezag voor de vergunningverlening plaatsgevonden.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vraagt daarom aandacht voor de volgende twee punten:

  • Het Omgevingsloket online wijst automatisch de gemeente toe als het bevoegd gezag. Hierdoor komen aanvragen bij de gemeente terecht in plaats van bij EL&I. De gemeente moet deze aanvragen zo spoedig mogelijk doorzenden naar EL&I. 
  • Integraal toezicht voor mijnbouwinrichtingen ligt bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hiervoor moet een dossieroverdracht plaatsvinden tussen gemeenten en SodM.

Meer informatie
Een toelichting op deze punten vindt u via het bericht op de website van Infomil.